Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Πώς οι γυναίκες της Σαλματίδας νίκησαν τον στρατό του Αννίβα

Ο Αννίβας στην Ιβηρία πολιορκούσε μα μεγάλη πόλη, την Σαλματίδα. Έκανε λοιπόν συνθήκη ειρήνης να λύσει την πολιορκία, αφού λάβει τριακόσια αργυρά τάλαντα και τριακόσιους ομήρους. 
Επειδή όμως οι Σαλματαίοι δεν του έδιναν τα συμφωνημένα, ο Αννίβας άλλαξε γνώμη και άφησε τους στρατιώτες του να διαγουμίσουν την πόλη. Τότε οι βάρβαροι...
τον ικέτεψαν να τους επιτρέψει να εξέλθουν μόνο με τα ρούχα τους και τις γυναίκες τους και να αφήσουν πίσω τους όπλα, χρήματα και δούλους. Οι γυναίκες, κρύβοντας στους κόλπους τους ξίφη, βγήκαν μαζί με τους άνδρες. Οι στρατιώτες του Αννίβα, λοιπόν, λεηλατούσαν την πόλη, ενώ οι γυναίκες φώναξαν τους άνδρες τους και τους παρέδωσαν τα όπλα. Ορισμένες μάλιστα, σύροντας κι αυτές τα ξίφη τους, επιτέθηκαν μαζί με τους άνδρες τους σ’ εκείνους που λεηλατούσαν την πόλη, με αποτέλεσμα άλλους να τους σκοτώσουν και άλλους να τους τρέψουν σε φυγή, ορμώντας μαζικά εναντίον τους. Ο Αννίβας, επειδή θαύμασε την ανδρεία των γυναικών, έδωσε για χάρη τους πίσω στους άνδρες τους την πατρίδα και τα χρήματα.
[Πολύαινος, Στρατηγήματα 7.48]


Αρχαίο κείμενο:
Ἀννίβας ἐν Ἰβηρίᾳ πόλιν μεγάλην Σαλματίδα ἐπολιόρκει· καὶ δὴ συνθήκας ἐποιήσατο͵ λαβὼν ἀργυρίου τάλαντα τριακόσια καὶ τριακοσίους ὁμήρους ἀνεῖναι τὴν πολιορκίαν. τῶν δὲ Σαλματαίων οὐκ ἀπoδιδόντων τὰ συγκείμενα Ἀννίβας ἐπιστρέψας ἐπαφῆκε τοὺς στρατιώτας ὡς διαρπασομένους τὴν πόλιν. ἱκετεύουσιν οἱ βάρβαροι συγχωρῆσαι αὐτοῖς ἐν ἱματίῳ μετὰ τῶν γυναικῶν ἐξελθεῖν͵ ὅπλα δὲ καὶ χρήματα καὶ ἀνδράποδα καταλιπεῖν. αἱ γυναῖκες ἐν τοῖς κόλποις κρύπτουσαι ξίφη τοῖς ἀνδράσι συνεξῆλθον. οἱ μὲν δὴ τοῦ Ἀννίβου στρατιῶται τὴν πόλιν διήρπαζον͵ αἱ δὲ γυναῖκες ἐμβοήσασαι τοῖς ἀνδράσι τὰ ξίφη παρέδωκαν· ἔνιαι δὲ καὶ αὐταὶ σπασάμεναι μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἐπέθεντο τοῖς διαρπάσασι τὴν πόλιν͵ ὥστε τοὺς μὲν κατέβαλον͵ τοὺς δὲ ἐτρέψαντο καὶ ἀθρόοι διεξεπαίσαντο. Ἀννίβας τὴν ἀνδρείαν τῶν γυναικῶν θαυμάσας ἀπέδωκε δι΄ αὐτὰς τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν τήν τε πατρίδα καὶ τὰ χρήματα. 


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου