Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΟΑΕΔ Δώρο Πάσχα 2013 ~ Την Μεγάλη Τρίτη η καταβολήΑργεί το Πάσχα εφέτος και το περίπου 180 ευρώ (στην καλύτερη περίπτωση) δώρο στους ανέργους που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ θα αργήσει κι αυτό.


Eπίσημη Ανακοίνωση:


Τη Μεγάλη Τρίτη (30 Απριλίου 2013) θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα 2013 στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Τη Μεγάλη Πέμπτη (2 Μαΐου 2013) θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας και τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων που καταβάλλονται κανονικά έως και τις 6 Μαΐου 2013.

Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.**Το δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Μέχρι πέρσι οι δικαιούχοι έπρεπε να είναι επιδοτούμενοι μέχρι τις 30 Μαρτίου για να λάβουν ολόκληρο το δώρο Πάσχα. Ολόκληρο το δώρο Πάσχα είναι 12.5 ημερήσια επιδόματα.

Το δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ χορηγείται κάθε χρόνο έως τη Μεγάλη Τετάρτη.Παραδείγματα:

α) Για διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 5 Απριλίου,
ενώ με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του Δώρου Πάσχα ο ασφαλισμένος θα ελάμβανε
12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, με την ως άνω νομοθετική ρύθμιση θα λάβει ως Δώρο
Πάσχα 9 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

β) Για ενδεικτικό διάστημα επιδότησης από την 25 Ιανουαρίου έως την 30 Μαρτίου ο
επιδοτούμενος άεργος θα λάβει 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Πάσχα, επειδή το
δικαίωμα του είναι 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε ολόκληρο μήνα επιδότησης.

γ) Με το ίδιο σκεπτικό, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, θα λάβει 6 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Πάσχα, ασφαλισμένος με διάστημα επιδότησης έστω από την 25
Φεβρουαρίου μέχρι και την 30 Απριλίου.Στον ιδιωτικό τομέα:

Το Δώρο Πάσχα 2013 καταβάλλεται το αργότερο την Μεγάλη Τετάρτη και φέτος του γεγονότος ότι η Μ.Τετάρτη συμπίπτει την αργία της Πρωτομαγιάς, μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου.Κι ένας χρήσιμος οδηγός για τους μισθωτούς ~ Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

 
Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα.

• Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.

• Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.

• Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.

• Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.


Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

• Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

• Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας).

• Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ' αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.


Υπολογισμός του Δώρου

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Πηγή: ΚΕ.Π.Ε.Α/Γ.Σ.Ε.Ε.
 

Με δύο τρόπους η καταβολή του δώρου για το Πάσχα στους οικοδόμους
 
Μετά από κατεπείγον έγγραφο του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, η καταβολή του δώρου του Πάσχα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Συγκεκριμένα, στους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων», το Δωρόσημο θα καταβληθεί μέσω των τραπεζών, με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού, ενώ για τους οικοδόμους των οποίων η πίστωση των λογαριασμών τους απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις Τράπεζες, η καταβολή θα γίνει μέσω των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος, που λειτουργούν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Σπυρόπουλου, σε αυτή την κατηγορία οικοδόμων έχει ήδη αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας τους το «Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου». Για να μπορέσουν να πληρωθούν το Δωρόσημο οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που θα απευθύνονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως:


  • Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/02 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
  • Για τους απογραφέντες από 4/2/02 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.


Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 24/04/2013 μέχρι 21/05/2013 κατά τις ημερομηνίες 24, 25, 26, 29, 30/04/2013 και 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21/05/2013 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των υποκαταστημάτων.52 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εκτός απροόπτου θα δοθεί...

από την Τρίτη 2 έως Πέμπτη 4 Μαΐου 2013.
ΜΑΛΛΟΝ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΙΟΥ???

Κρασοπατήρ είπε...

Ευχαριστώ για την επισήμανση, Πέμπτη 2 έως Παρασκευή 3 είναι το ορθόν.
Κοιτούσα ημερολογιακά τον Απρίλη(!).

Πέρισυ είχε δοθεί μεγάλη Τρίτη. Φέτος πολύ δύσκολα να γίνει στις 30 του μηνός, Πρωτομαγιά κλειστά, οπότε μεγάλη Πέμπτη είναι η πιθανότερη ημερομηνία.

Ανώνυμος είπε...

μα δεν είχαν πει ότι τέλος όλα τα δώρα?στις συντάξεις τι γίνεται?στους δημοσίους υπαλλήλους? αυτοί θα πάρουν δώρο??

Ανώνυμος είπε...

Για τους οικοδόμους τίποτε? Καμία ανακοίνωση.!

Ανώνυμος είπε...

Ακριβώς. . που εμείς σαν οικοδόμοι έχουμε προπληρώσει το δώρο. δεν είναι καν δώρο. είναι οι κρατήσεις που κάνει κάθε μέρα ο ικα στον εργαζόμενο. .

Ανώνυμος είπε...

σαν άνεργη έπαιρνα επίδομα μέχρι Νοέμβριο..δικαιούμαι επίδομα Πάσχα?ξέρει κάποιος?

argirisfg13 είπε...

εμένα αποφασίστηκε η ένταξη στην επιδότηση από
5-1-2013 έως 4-6-2013
μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε αν τελικά δικαιούμαι δώρο Πάσχα γιατί έχω λιγάκι μπερδευτεί;

Κρασοπατήρ είπε...

@ 16 Απριλίου 2013 - 10:16 μ.μ.
Δυστυχώς στην περίπτωσή σας δεν δικαιούσθε δώρο Πάσχα.


@ argirisfg13
Εσείς δικαιούσθε δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ, υπολογίστε το γύρω στα 135 ευρώ σε περίπτωση άγαμου χωρίς παιδιά.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ έπαιρνα μέχρι τέλος οκτωβρίου επίδομα δικαιούμαι δώρω πάσχα

Ανώνυμος είπε...

μπηκα 6 μαρτιου στν οαεδ, αλλα δεν περνω καποιο επιδομα διοτι ηταν παραιτηση και οχι απολυση... δικαιουμε δωρο πασχα? στελλα

dimitris antono. είπε...

Επιδοτήθηκα από τις 31/11/12 έως 30/03/13. Δικαιούμαθι δώρο Πάσχα?

Κρασοπατήρ είπε...

Για τον φίλο-φίλη που έπαιρνε έως τον Φλεβάρη επιδότηση, θα πάρει δώρο, (όχι όμως πολλά). Διαιρέστε τα 180 ευρώ σε 4 μήνες και κάντε τους υπολογισμούς για να βρείτε το ακριβές ποσό που θα σας δοθεί. Μέχρι τα μέσα Φεβρουρίου είναι 70 ευρώ περίπου


@18 Απριλίου 2013 - 10:34 π.μ.
Δυστυχώς δώρο δικαιούνται οι επιδοτούμενοι από 1 Ιανουαρίου και μετά.


@18 Απριλίου 2013 - 11:42 π.μ.
Καταρχήν δικαιούσθε από τον εργοδότη μέρος του δώρου. Ξεχωριστή η περίπτωσή σας και δεν γνωρίζω επακριβώς τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατά τόπο σας ΟΑΕΔ τηλεφωνικώς (εξυπηρετούνε χωρίς καθυστέρηση ή ταλαιπωρία).


@dimitris antono
135 ευρώ

Ανώνυμος είπε...

Γραφτηκα στο ταμειο στις 19/12/2012 για εναν χρονο δικαιουμε δωρο πασχα?Ευχαριστω...

Κρασοπατήρ είπε...

Δώρο δικαιούνται όσοι επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας. Εννοείται ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για να επιδοτείται κάποιος, όπως το να ήταν εργαζόμενος κάπου και να απολύθηκε.

Η εγγραφή και μόνο στα μητρώα του ΟΑΕΔ για ανεύρεση εργασίας δεν συνεπάγεται και καταβολή παροχών ή επιδομάτων.

Για το δώρο Πάσχα (ή έστω ένα μέρος αυτού), θα πρέπει να επιδοτούσασταν ως άνεργος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Ανώνυμος είπε...

Συγνωμη δεν ειμουν σαφης...εννοω οτι απολυθηκα μετα απο 6 χρονια υπηρεσιας κ παιρνς κανονικα επιδομα κ θα παιρνω για 1 χρονο...τα χαρτια τα κατεθεσα στις 19/12/2012 κ το 1 επιδομα το πηρα στις 22/1/2013...

Κρασοπατήρ είπε...

Τότε ναι, σαφώς και δικαιούσθε δώρο Πάσχα.

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στην αναζήτηση νέας θέσης.

Ανώνυμος είπε...

Σας ευχαριστω πολλυ για τις πληροφοριες σας....

Unknown είπε...

geia sas..ithela na rwtisw..eimai apo 1/10/2012 ews 06/03/2013 ston oaed kai eperna aytes tis imerominies to epidoma..dikaioume dwro pasxa?

Ανώνυμος είπε...

h periodos parousias mou ston oaed lhgei stis 21/4 hmera kuriakh , opote auto shmainei oti ean parousiastw deutera 22/4 xanw to epidoma??? me sugxwreitai an eimai ektos 8ematos

Κρασοπατήρ είπε...

@20 Απριλίου 2013 - 5:53 μ.μ.
Να υπολογίζετε ότι θα πάρετε το μισό του δώρου Πάσχα.


@20 Απριλίου 2013 - 6:24 μ.μ.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δώρο Πάσχα παίρνει κάποιος που επιδοτείται λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Δεν αρκεί να είναι μόνο γραμμένος στα μητρώα και απλά ανανεώνει την κάρτα.

Από ότι γνωρίζω δεν υπάρχει πρόβλημα στις ανανεώσεις όταν πέφτει σαββατοκύριακο.

Unknown είπε...

sorry alla mperdeytika me tis apantiseis sas krasopatir...afou stamatisa 6/3/2013 na epidotoume apo ton oaed diladi tha parw mia analogia dwrou pasxa enoeite?

Κρασοπατήρ είπε...

Ναι

Unknown είπε...

sas efharistw!:)

bebekia.gr είπε...

καλησπερα.εγω γραφτικα στο ταμειο ανεργειας 4/3
πηρα τον πρωτο μηνα....τωρα δικαιουμαι δωρο πασχα;

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα..πηρα το ταμειο ληξης αρχες Μαρτιου....δικαιουμε τωρα το πασχα να παρω δωρο?

Κρασοπατήρ είπε...

Φίλοι και φίλες παρακαλώ μην επαναλαμβάνετε τα ίδια ερωτήματα.

Όσοι επιδοτήθηκαν για την ανεργία τους από τον ΟΑΕΔ κατά την περίοδο από 1 Ιανουρίου έως 30 Απριλίου, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ δώρο Πάσχα.

Το δώρο ξεκινά για άγαμο, χωρίς τέκνα από 180 ευρώ κι ελλατώνεται σε περίπτωση που δεν επιδοτούνταν για όλη αυτήν την περίοδο.

Για παράδειγμα από 4 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ο δικαιούχος θα πάρει ως δώρο Πάσχα περίπου 90 ευρώ.

Ανώνυμος είπε...

καλημερα σασ,
συγνωμη αν επαναλαβω καποια ερωτηση, απλα λογω μωρου δε μπορω να διαβασω τα σχολια...
η μητερα μου ειναι στο ταμιο ανεργιασ απο τισ 01/09/12 θα παρει δωρο πασχα, γιατι ακουσαμε οτι δε θα δωθει το δωρο, ισχυει?
και τωρα για μενα, απο 1 μαιου λογω σοβαρων θεματων με την εγκυμοσυνη μου ειμουν με αναρρωτικη αδεια μεχρι που γεννησα και απο 4/01/2013 πηρα απο το οαεδ το εξαμηνο τησ μητροτητασ....ειμαι κανονικα ασφαλισμενη πολλα χρονια, λογικα δικαιουμε και εγω δωρο πασχα ετσι δεν ειναι? ρωταω λογω τησ αναρρωτικσ αδειασ μηπωσ αλλαζει κατι.
σασ ευχαριστω πολυ
Σπυριδουλα

Κρασοπατήρ είπε...

Καταρχήν να σας ζήσει το μικρό.

Η μητέρα σας δικαιούται δώρο εφόσον επιδοτούνταν και μετά την 1η Ιανουρίου.

Σχετικά με τις Ειδικές Παροχές Προστασίας της Μητρότητας δείτε ερωταπαντήσεις σχετικές από...

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=760&Itemid=369&lang=el

Ανώνυμος είπε...

σασ ευχαριστω αλλη μια φορα

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ..ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2013..ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013?

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΟΩ ΟΤΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2013 ΤΟ ΠΗΡΑ ΣΑΝ ΜΙΣΟ ΣΑΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ..

Κρασοπατήρ είπε...

Θα πάρετε ένα μέρος του δώρου, γύρω στα 100 ευρώ.

Ανώνυμος είπε...

καλή σας μέρα, εγώ είμαι από τις 01/03/13 εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ και λαμβάνω επίδομα 6μηνης παροχής μητρότητας. δικαιούμαι δώρο πάσχα από τον ΟΑΕΔ? επικοινώνησα μαζί τους και μου απαντούν πως δεν έχουν καμία ενημέρωση ακόμη. επίσης, αν γνωρίζετε, θα ήθελα να με ενημερώσετε για το αν πρέπει να λάβω κάποιο τμήμα του δώρου και από τον εργοδότη μου. ευχαριστώ, εκ των προτέρων.

Ανώνυμος είπε...

mpika tameio anergeia ton sepvri toy 12 kai tha eimai gia ena xrono diladei ews septemvri 13 posa dikaioyme? aggeliki

Ανώνυμος είπε...

noemvri toy 12 sygnwmi kai tha eimai ews noemvri toy 13 aggeliki

Ανώνυμος είπε...

na pw oti eimai pantremeni me paidaki

Unknown είπε...

Σας παρακαλω ξερει κανεις αν θα παρω δωρο οαεδ και ποσο εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο 25.12.2012 μεχρι τις 25.4.2013 δηλαδη πεντες μηνες .ευχαριστω πολυ πολυυυ

Κρασοπατήρ είπε...

@ Σπυριδούλα. Στην περίπτωση αναρρωτικής άδειας, δικαιούσθε και δώρο από τον ασφαλιστικό σας φορέα (ΙΚΑ κλπ)

@23 Απριλίου 2013 - 11:12 π.μ.
από τη στιγμή που ξεκινά το 6μηνο μητρότητας, εργοδότης θεωρείται ο ΟΑΕΔ, οπότε θα σας δώσει δώρο Πάσχα. Εάν εργασθήκατε μέσα στο 2013 δικαιούσθε μέρος του δώρου και από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση ρωτήστε στον ΟΑΕΔ όπου υπάγεσθε


@23 Απριλίου 2013 - 8:01 μ.μ
δικαιούσθε ολόκληρο το δώρο 180 + 10% προσαύξηση για το παιδί & για τον γάμο (δηλαδή περίπου 210 ευρώ)


@Paraskevi Drouviotou
170~180 ευρώ

Unknown είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Unknown είπε...

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ,ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ.ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2014.ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 30/4/2013 ΠΗΡΑ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 129.60 ΕΥΡΩ.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΘΕ 8 ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΚΤΟΣ ΑΝ 8 ΠΕΦΤΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ''Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 5 ΤΟΥ ΜΗΝΑ.ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΟ ΕΞΗΣ Τη Μεγάλη Πέμπτη (2 Μαΐου 2013) θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας και τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων που καταβάλλονται κανονικά έως και τις 6 Μαΐου 2013.
(ΕΓΩ ΣΗΜΕΡΑ ΚΟΙΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΕΝ MOY EXOYN ΒΑΛΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ)ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα! Ξέρει κάποιος γιατί δεν μπηκαν τα χρήματα ακόμα? Μέχρι και χτες το βράδυ δεν είχαν πιστωθεί οι λογαριασμοί μας? Μας άφησαν ξεκρέμαστους μέσα στο Πάσχα.

Ανώνυμος είπε...

sthin idia tesh ine kai genecamou re pedia mas afisane horis lefta to paska dropi sto eliniko kratos thin trhti ta ginei tis putana sto oaed

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!! ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΙΣ 26/4....ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ...ΜΗΠΟΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?????? ΕΙΧΑ ΠΕΡΙΘΟΡΙΟ ΝΑ ΠΑΩ ΟΑΕΔ ΑΠΟ 22/4 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 21/5.....

Ανώνυμος είπε...

Τι συμβαίνει με το επίδομα ανεργίας? Ακόμα δεν έχουν μπει τα λεφτά απ'τη Μ. Πέμπτη. Στον ΟΑΕΔ που πήγα σήμερα μου είπαν ότι έπρεπε να είχαμε πληρωθεί και δεν ξέρουν τι συνέβη!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΕΙ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?

Ανώνυμος είπε...

kalispera......na rotiso kati.emeis pou pirame tameio gia 1 xrono kai den exoume vrei douleia akoma....dikaioumaste kati?ayto pou lene na exoume energi tin karta gia 3 mines ti simainei?eimai anergi me 2 anilika paidia.

Κρασοπατήρ είπε...

Υπάρχει το επίδομαhttp://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=686&Itemid=762&lang=el μακροχρόνια ανέργου. Περίπου 200 ευρώ το μήνα, αλλά δεν γνωρίζω εάν άλλαξαν οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να σας κατευθύνουν ορθώς.

Το σχετικό λινκ:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=686&Itemid=762&lang=el

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα...ονομαζομαι ρενα.....παρακολουθησα σεμιναρια το δεκεμβριο....εχει εγκριθειη πληρωμη του αλλα ακομα δεν τα εχω παρει.εχουν πκηρωθει οι περισσοτεροι.....γνωριζετε κατι?

Ανώνυμος είπε...

ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟ 2012?

Κρασοπατήρ είπε...

Καταρχήν αποτελεί μεν εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών, αλλ' απαλλάσσεται από κάθε φόρο (εκτός εάν το ατομικό εισόδημά σας υπερβαίνει τις 12.000).

Τα ποσά αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 659-660 της δήλωσης.

Τα ποσά αυτά θα προστεθούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου και θα υπολογισθεί και για αυτά εισφορά αλληλεγγύης.


Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΑΒΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΚΕΚ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 250 ΕΥΡΩ. ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΦΟΡΟΣ 50 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 9 ΕΥΡΩ.

ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ?

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω περνω 10 μηνες επιδομα και δικαιουμαι να βγω μακροχρονια αν παω τωρα σε σεμιναριο επιδοτουμενο χανω τους 2 μηνες και το μακροχρονιο?
ευχαριστω

Δημοσίευση σχολίου