Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Πρόστιμα στην αλυσίδα Hondos για πρακτικές καρτέλ


Πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1.053.595 ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 8 εταιρείες συμφερόντων των αδελφών Xόντου καθώς διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού.


Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη υπόθεση στην οποία εφαρμόζεται η διαδικασία διευθέτησης καθώς όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής: «με την υπ' αρ. 636/2017 ομόφωνη απόφασή της, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) διευθέτησε, κατά την απλοποιημένη νέα διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ' αριθ. 628/2016 απόφαση ΕΑ, την υπόθεση που αφορά σε παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 (πλέον ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (πλέον 101 ΣΛΕΕ) από τις ακόλουθες οχτώ (8) εταιρίες συμφερόντων των αδελφών XONTOY.

Στο καρτέλ, που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, λειτουργούσε από τον Ιούνιο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2006, μετείχαν οι εταιρείες:

Hondos Center A.E.E Πολυκαταστήματα
ATHNH Χόντου ΑΕΕ
Χόντος Πολυκαταστήματα Α.Ε.&Β.Ε.»
Θερμαϊκός Είδη Πολυκαταστήματος Α.Ε.&Β.Ε.
Answer A.E.E. Καλλυντικών, Τουριστικών ειδών και ειδών νεωτερισμού
Step A.E.E. Καλλυντικών
Makaldi A.E.E. Ειδών Πολυκαταστήματος
Αφοι Σ. Χόντου Καλλυντικά Α.Β.Ε.Ε.


Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης, διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενες εταιρίες συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού. Για την παράβαση αυτή, η Επιτροπή επέβαλε στις εν λόγω εταιρίες πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1.053.595 ευρώ.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης των εμπλεκόμενων εταιριών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω εταιρίες αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην αποδιδόμενη παράβαση, με περιεχόμενο τον εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, κατά την περίοδο Ιουνίου 2003 - Ιουνίου 2006 και για τη συνεργασία και παραδοχή τους αυτή, η Ε.Α. μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά 15%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Στη απλοποιημένη αυτή διαδικασία, οι επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων διεξάγονται έρευνες για συμμετοχή σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη και έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία προς στοιχειοθέτηση παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην παράβαση και την ευθύνη τους από αυτή, με αντιστάθμισμα την επιβολή μειωμένου προστίμου κατά 15%.

Σκοπός της εν λόγω διαδικασίας είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από την Ε.Α. για σοβαρές οριζόντιες παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεών της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Και τούτο, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα της Ε.Α. να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις, με τους ίδιους πόρους και με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση, και να αυξάνει, έτσι, τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της».

Η επόμενη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πάρει το δρόμο για μια λύση διευθέτησης είναι αυτή των καρτέλ των κατασκευαστικών εταιριών.


Τους «έδωσε» η Notos Com!

Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ξεκίνησε μετά από σχετική καταγγελία της ανταγωνίστριας Notos Com, των αδερφών Παπαέλληνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, η γενική διεύθυνση πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλαβε καταθέσεις και απέστειλε σειρά ερωτηματολογίων.

Το συμπέρασμά της ήταν ότι υπήρξαν «οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες στη σύναψη των οποίων προέβησαν οι εταιρίες συμφερόντων των αδελφών Χόντου, υπό το πρίσμα του καθορισμού ενιαίων τιμών, στη σχετική αγορά των καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής.»


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου