Σάββατο 27 Μαΐου 2017

Καλά, ο ΟΣΕ δεν έχει φορτηγά; ~ Δείτε πόσα πήρε ο ιδιώτης για την μεταφορά των βαγονιών από το ΆδενδροΤο αρχικό ποσό που δεσμεύθηκε ήταν τεράστιο για το αντικείμενο της εργασίας. Βρήκα και το κόστος της κατεδάφισης του κτηρίου που καρφώθηκε σε αυτό η αμαξοστοιχία.

Υπόψιν ότι η μεταφορά από το Άδενδρο διαμέσου διασταύρωσης με Μικρό Μοναστήρι και στη συνέχεια από Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη είναι περίπου 40 km...*Το αρχικό εγκριθέν ποσό ήταν 18.000+ΦΠΑ

Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000,00) πλέον ΦΠΑ 24% (€4.320,00) σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, λογαριασμός 61, οικ. έτος 2017, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τον απεγκλωβισμό του εκτροχιασθέντος κινητηρίου οχήματος I.C AEG από το Άδενδρο Θεσσαλονίκης και μεταφορά αυτού στον Εμπορικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με τη χρήση γερανών και νταλίκας ειδικών μεταφορών.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τον Ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ, 2. τον Ν.4111/2013 περί συστάσεως της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, 3. τον Ν.4270/2014 περί κατάτμησης, 4. τον ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών & τον Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, 5. τον Ν.4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ., 6. της υπ’ αριθ. Φ38/οικ.10561/1197/1.3.2013 (ΦΕΚ 503/2013 τ. Β) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε το ιδρυτικό καταστατικό της άνω ανώνυμης εταιρείας, ενώ με την υπ’ αρ. ΔΝΣα/οικ.60840/Φ.50ε (ΦΕΚ 518/2016 τ. ΥΟΔΔ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία ορίστηκε ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, 7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 8. τον Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α 2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού», 9. τον Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας την Οδηγία 2000/35/29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», 10. της υπ’ αριθ. Φ38/οικ.24323/2406/21.5.2013 (ΦΕΚ 1319/2013 τ. Β) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας, την με αριθμό 1661/9.8.2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για την Απόσχιση Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) και απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 1993/2013 τ. Β), 11. της με αριθμό 239/12.8.2013 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2014/2013 τ. Β) με την οποία αποφασίστηκε η αποκρατικοποίηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ) και τη μεταφορά των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», 12. το με αριθ. 143/03-10-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ», περί της συγκρότησης αυτού σε σώμα και παροχής δικαιώματος εκπροσώπησης, 2 13. ότι το συνολικό κόστος είναι εντός του ορίου που προβλέπεται από το άρθρο 328 του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) για την απ’ ευθείας ανάθεση και δεν υπάρχει προηγούμενη υπηρεσία αυτού του είδους εντός του 2017, 14. την με Α/Α 508/16-05-2017 Δέσμευση πίστωσης (Aρ. Πρωτ. 5594), 15. την με Αρ. Πρωτ. 6939/16-05-2017 Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Προμηθειών Τ.Υ., 16. την υπ’ Αρ. Πρωτ. 6966/19-05-2017 Εισήγηση της ΔΙΠΡΟΤΥ,**Η αμοιβή τελικά ήταν 17.000+ΦΠΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς τεσσάρων (4) εκτροχιασθέντων σιδηροδρομικών οχημάτων από το Άδενδρο Θεσσαλονίκης ως τον Εμπορικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στον «Γρηγόριο Πρ. Σταυρίδη» με δ.τ. «STAVRIDIS SPECIAL TRANSPORT & CRANΕS», με έδρα στο 1 ο χλμ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ 58100, ΑΦΜ 042849140, Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, συνολικού κόστους 17.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 21.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης εργασιών ορίζεται η Παρασκευή 19/05/2017, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 3. Για την κατά τ’ άνω υπηρεσία θα συνταχθεί Σύμβαση στην οποία θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες. 4. Την απαλλαγή του αναδόχου από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την σύναψη της σχετικής σύμβασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 302 του Νόμου 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Διενεργήθηκε Έλεγχος Νομιμότητας

ΓIA TΗN ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος


https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%957%CE%A6%CE%9F%CE%9E%CE%91%CE%A9-%CE%9C%CE%A1%CE%94?inline=true

***Υπόψιν ότι αρχικά, το δεσμευμένο ποσό ήταν 60.000!!!!+ΦΠΑ

Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) πλέον ΦΠΑ 24% (€14.400,00) σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, λογαριασμός 61, οικ. έτος 2017, για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά των εκτροχιασμένων σιδηροδρομικών οχημάτων από το Άδενδρο σε εγκαταστάσεις της εταιρείας με τη χρήση γερανών και νταλίκας ειδικών μεταφορών.https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9B%CE%99%CE%97%CE%9F%CE%9E%CE%91%CE%A9-%CE%91%CE%A4%CE%92?inline=true
EXTRA: ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Αναθέτουμε την υπηρεσία με τίτλο «Κατεδάφιση 2 κτιρίων του ΟΣΕ στον Σ.Σ. Άδενδρου» στην Λαπουρίδου Γ. Ισμήνη (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ), με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 28, ΤΚ 54627, ΑΦΜ 047445329 και ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης αποκαλούμενη εφεξής ως «ο Ανάδοχος». B. Αντικείμενο 1. Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στην κατεδάφιση και 2. στις εργασίες απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καθαίρεσης. 3. Ειδικότερα, για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαίρεσης θα απαιτηθούν τα παρακάτω μηχανήματα, τα οποία θα εργαστούν κατ’ εκτίμηση για 3 εώς 4 ημέρες:  Εκσκαφέας LIEBHERR 964 για πλήρη ημερήσια απασχόληση. 2  Εκσκαφέας LIEBHERR 942 για πλήρη ημερήσια απασχόληση.  Φορτωτής 980 για πλήρη ημερήσια απασχόληση.  Τρία (3) φορτηγά επικαθήμενα 21 τόνων για πλήρη ημερήσια απασχόληση.  Μεταφορά των υπολειμμάτων καθαίρεσης σε ειδικό κέντρο απόθεσης και ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών.  Απόθεση υπολειμμάτων καθαίρεσης στο ανωτέρω κέντρο. Γ. Χρονοδιάγραμμα Η διάρκεια των υπηρεσιών του Αναδόχου ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Δ. Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Καταβολής Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή του έργου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 19.000) πλέον ΦΠΑ. Ε. Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή του Αναδόχου, πρέπει να υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη τα ακόλουθα έγγραφα και παραστατικά: (α) Τα δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, (β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Στ. Μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Ζ. Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την κα. Λαμπρινή Βλάχου. Η. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου