Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Αποκαλύψεις για «μαϊμού» επιδόματα, υπερωρίες


Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί σε Οργανισμούς και ΝΠΙΔ και στα οποία η μισθοδοσία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποκάλυψαν ότι οι υπάλληλοί τους έχουν αποδοχές διπλάσιες από τις αντίστοιχες των δημοσίων υπαλλήλων.

Σ' αυτούς τους υπαλλήλους χορηγούνται παράνομα και διάφορα επιδόματα, για παράδειγμα η μη περικοπή επιδομάτων στις περιπτώσεις ενηλικίωσης των τέκνων ή ολοκλήρωσης των σπουδών τους, σε μεγάλο αριθμό φορέων. Δηλαδή αιωνίως ανήλικοι!
Αλλά οι ελεγκτές αποκάλυψαν και άλλα...
 «παράθυρα» που εφεύραν για την αύξηση των αποδοχών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων, που όχι μόνο αντισταθμίζουν τις απώλειες από τις περικοπές που αποφάσισε η κυβέρνηση αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνολικές αποδοχές είναι μεγαλύτερες. Ειδικότερα:

1 Σε μεγάλο αριθμό φορέων του Δημοσίου διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων της νομοθεσίας, τόσο σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης όσο στην εκκαθάριση της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση. Ιδιαιτέρως, έχει διαπιστωθεί έγκριση υπερωριακής απασχόλησης από μη εξουσιοδοτημένα όργανα, σοβαρές υπερβάσεις του ανωτάτου ορίου υπερωριακής απασχόλησης, απασχόληση διοικητικού προσωπικού κατά τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και γιορτές και καταβολή αποζημιώσεων για περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης από αυτές που έγιναν πραγματικά...
Ακόμη διαπιστώθηκε ότι καταβάλλονται αποζημιώσεις με τη μορφή επιδόματος και αποζημιώσεις σε κατηγορίες απασχολουμένων για τους οποίους δεν δικαιολογείται η παροχή υπερωριακής εργασίας. Σ' αυτούς που έσπευσαν να επωφεληθούν περιλαμβάνονται γενικοί διευθυντές και δικηγόροι του νοσοκομείου Νίκαιας, του ΕΟΤ, του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά, του Οίκου Ναύτη και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.2 Οικογενειακή παροχή: Διαπιστώθηκε η μη περικοπή στις περιπτώσεις ενηλικίωσης των τέκνων ή ολοκλήρωσης των σπουδών τους, σε μεγάλο αριθμό φορέων. Δεν καταργείται το επίδομα γάμου στις περιπτώσεις διαζυγίου και χηρείας, για τις οποίες δεν υπάρχουν τέκνα για τα οποία να δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος τέκνων.3 Επίδομα Πληροφορικής: Επίσης σε μεγάλο αριθμό ελεγχόμενων φορέων αποκαλύφθηκε η πρακτική της παράνομης καταβολής του σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε μη νομοθετημένες Υπηρεσίες, Κέντρα, Διευθύνσεις και Τμήματα Πληροφορικής.4 Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών δίνεται ακόμη και σε υπαλλήλους που παρακολούθησαν σεμινάρια και τη βεβαίωση τη «βαφτίζουν» μεταπτυχιακό: Αυτό αφορά κυρίως υπαλλήλους νοσοκομείων που έχουν τίτλους σπουδών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, τίτλους οι οποίοι όμως δεν είναι μεταπτυχιακοί τίτλοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.5 Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής: Χορηγείται κατά παράβαση του νόμου σε υπαλλήλους των νοσοκομείων, οι οποίοι δεν απασχολούνται στους προβλεπόμενους χώρους εργασίας, στην ειδικότητα και στο αντικείμενο απασχόλησής τους που να δικαιολογούν την καταβολή του.6 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας: Επίσης χορηγείται παράνομα σε υπαλλήλους που απασχολούνται σε υπηρεσίες και χώρους που δεν δικαιολογούν την καταβολή του.7 Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων - Ανώτατο όριο απολαβών: Σε πολλούς φορείς υπάρχει πληθώρα προσωρινών συλλογικών οργάνων, στα οποία συμμετείχαν ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός υπαλλήλων των οποίων οι αμοιβές τους, από τη συμμετοχή τους στα συλλογικά αυτά όργανα, υπερέβαιναν το 50% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων εορτών και αδείας.8 Επίδομα ειδικής απασχόλησης Δήμων: Όπως βρήκαν οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών το επίδομα αυτό παρανόμως χορηγείται σε υπαλλήλους που δεν απασχολούνται στους προβλεπόμενους χώρους εργασίας, στην ειδικότητα και στο αντικείμενο απασχόλησης που να δικαιολογούν την καταβολή του.9 Επίδομα θέσης ευθύνης: Διαπιστώθηκε η μη σύννομη καταβολή του μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν είχαν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο και δεν τελούσαν σε καθεστώς αναπλήρωσης. Σε άλλους υπαλλήλους, καταβαλλόταν επίδομα θέσης ευθύνης για οργανική μονάδα ανώτερου επιπέδου από αυτήν που προΐστανται και τέλος, σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζει να καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα ακόμη και όταν οι υπάλληλοι είχαν μετακινηθεί και συνεπώς δεν κατέχουν πλέον θέση ευθύνης.10 Αποδοχές Δικηγόρων: Διαπιστώθηκε ότι οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό του γραφείου του νομικού συμβούλου του ΕΟΤ, καθορίζονται σε αντιστοιχία προς τις αποδοχές στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε ποσοστό 95%, ενώ έπρεπε να λαμβάνουν τις αποδοχές των δικηγόρων των ΝΠΔΔ που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής11 Αποζημιώσεις πανεπιστημιακών από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας: Σε μέλη ΔΕΠ, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου ορίου απολαβών του άρθρου 104 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας.12 Αποδοχές αποσπασμένων υπαλλήλων: Διαπιστώθηκε η μη περικοπή των επιδομάτων που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων στην οργανική τους θέση, όπως το επίδομα πληροφορικής, νοσοκομειακό και τροφής, το επίδομα ειδικής απασχόλησης στους Δήμους σε υπαλλήλους που έχουν αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες.«Παράθυρα» για αύξηση αποδοχών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε ότι καταβάλλονται αποζημιώσεις με τη μορφή επιδόματος και αποζημιώσεις σε κατηγορίες απασχολουμένων για τους οποίους δεν δικαιολογείται η παροχή υπερωριακής εργασίας.ΑΙΩΝΙΩΣ ΑΝΗΛΙΚΑ...

Διαπιστώθηκε η μη περικοπή επιδομάτων στις περιπτώσεις ενηλικίωσης των τέκνων ή ολοκλήρωσης των σπουδών τους, σε μεγάλο αριθμό φορέων.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ...

Υπάλληλοι νοσοκομείων παρακολουθούσαν σεμινάρια και τη βεβαίωση την ονόμαζαν... μεταπτυχιακό.ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαπιστώθηκε η μη σύννομη καταβολή του μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν είχαν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο και δεν τελούσαν σε καθεστώς αναπλήρωσης.ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ...

Σε πολλούς φορείς υπάρχει πληθώρα προσωρινών συλλογικών οργάνων, στα οποία συμμετείχαν ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός υπαλλήλων των οποίων οι αμοιβές τους, από τη συμμετοχή τους στα συλλογικά αυτά όργανα, υπερέβαιναν το 50% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

Tου Ανδρέα Πετσίνη petsin@pegasus.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου