Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Ιδού η φοροκάρτα ~ Πως λειτουργεί


Από τις 3 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διάθεση της φοροκάρτας σε όλους τους φορολογούμενους, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για την ειδική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιουν οι φορολογούμενοι στις αγορές τους, προκειμένου να καταγράφονται σε αυτήν τα ποσά των δαπανών τους, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία συλλογής των αποδείξεων που απαιτούνται για το χτίσιμο του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος:


Αξίζει νας σημειωθεί πως με τις αλλαγές που επέφερε το Μεσοπρόθεσμο οι φορολογούμενοι πρέπει να συλλέγουν περισσότερες αποδείξεις, ήτοι το 25% του ατομικού εισοδήματος ή έως 15.000 ευρώ ο καθένας, για να αποφύγουν την «ποινή» της καταβολής επιπλέον φόρου που ανέρχεται στο 10% επί της διαφοράς.


Πως λειτουργεί…

Η Κάρτα Αποδείξεων αποτελεί προαιρετικό τρόπο καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που έχουν εκδοθεί για φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο.

Ο χρήστης της Κάρτας Αποδείξεων υποχρεούται να δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών τον αριθμό της μέσω διαδικτύου (internet) και με τη χρήση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS). Για λόγους ορθής χρήσης, είναι δυνατό να δηλωθούν έως τρεις (3) κάρτες για έναν ΑΦΜ εντός ενός ημερολογιακού μήνα, είτε λόγω αντικατάστασής τους σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσής τους σε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του.

Κατά τη συναλλαγή με επιτηδευματία που διαθέτει τερματικό Point of Sales (POS), ο φορολογούμενος πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα Αποδείξεων για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης. Η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας του φορέα εκκαθάρισης, που παρέχει το συγκεκριμένο POS. Στη συνέχεια οι συναλλαγές αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Βάσει της ανωτέρω αποστολής καταγράφονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα βασικά στοιχεία μιας απόδειξης (ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία και ποσό) στην προσωπική μερίδα αποδείξεων φορολογουμένου. Οι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω διαδικτύου.

Τα αναλυτικά καταγεγραμμένα στοιχεία διαγράφονται εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της τελευταίας κεντρικής εκκαθάρισης του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από όλα τα καταστήματα των Τραπεζών Διάθεσης, χωρίς να επιτρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων ταυτοποίησης του προσώπου που τη λαμβάνει. Οι Τράπεζες Διάθεσης δεν υποχρεούνται στην παροχή έγγραφων ή προφορικών οδηγιών για τη δήλωση και τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων, υπηρεσία την οποία μπορούν να προσφέρουν προαιρετικά. Κύριος της Κάρτας Αποδείξεων είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι Φορείς Εκκαθάρισης (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών κτλ.) υποχρεούνται να ενημερώσουν τους επιτηδευματίες με τους οποίους συνεργάζονται για τη δυνατότητα των τερματικών τους Point Of Sales (POS) να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων που εκδίδουν, όποτε τους εγχειρίζεται Κάρτα Αποδείξεων.

Οι Συναλλαγές συλλέγονται από το κέντρο επεξεργασίας του Φορέα Εκκαθάρισης και διαχωρίζονται από τις λοιπές συναλλαγές που διεξάγονται με κάρτες πληρωμών. Η απαιτούμενη για την Κάρτα Αποδείξεων τροποποίηση του υλικο-λογισμικού των τερματικών Point Of Sales (POS) είναι υποχρέωση των Φορέων Εκκαθάρισης που παρέχουν τα αντίστοιχα τερματικά.

Οι Φορείς Εκκαθάρισης αποστέλλουν καθημερινά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών το αρχείο των καταγεγραμμένων συναλλαγών, όπου αναφέρονται: α) ο κωδικός της Κάρτας Αποδείξεων, β) ο ΑΦΜ του επιτηδευματία, γ) η ημερομηνία και δ) το ποσό της συναλλαγής.

Οι Φορείς Εκκαθάρισης απαγορεύεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα που συλλέγουν από τις Κάρτες Αποδείξεων και υποχρεούνται να μη διατηρούν αντίγραφα των αρχείων που αποστέλλουν μετά την οριστική παραλαβή τους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Τράπεζες Διάθεσης υποχρεούνται να λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης. Τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης προαιρετικά. Οι ανωτέρω φορείς συνεργασίας θα ενταχθούν στο έργο κατόπιν αποδοχής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδώσει η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομικών μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.


Κι επειδή η φοροκάρτα θα γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας από τον Οκτώβριο, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν 16 επίμαχα σημεία:

1.Από τις 3 Οκτωβρίου 2011 όλες οι αγορές μας θα καταγράφονται στην «κάρτα αποδείξεων».

2.Η χρήση της είναι προαιρετική. Συνεπώς, όποιος φορολογούμενος θέλει, μπορεί να συνεχίσει να μαζεύει αποδείξεις.

3 κάρτες για κάθε ΑΦΜ

3.Οι φορολογούμενοι θα την προμηθεύονται δωρεάν από 27 τράπεζες και χωρίς να δίνουν τα στοιχεία τους. Δεδομένου ότι κύριος κάτοχος της κάρτας είναι το υπουργείο Οικονομικών και για λόγους φορολογικού απορρήτου έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι τράπεζες απαγορεύεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα που συλλέγουν από τις κάρτες και υποχρεούνται να μη διατηρούν αντίγραφα των αρχείων που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ. Οι ίδιοι όροι ισχύουν και για τις εταιρείες εκκαθάρισης των στοιχείων.

4.Σε κάθε φορολογούμενο, δηλαδή σε κάθε ΑΦΜ, θα αντιστοιχούν μέχρι 3 κάρτες. Κι αυτό για να καλυφθεί το ζήτημα της κατοχής από ανηλίκους, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν κάρτες που θα αντιστοιχούν στο ΑΦΜ των γονιών τους.

5.Είναι ανώνυμη και θα αναγράφει ένα δεκαψήφιο κωδικό αριθμό.

6.Τον κωδικό αυτό μαζί με το ΑΦΜ του θα αποστέλλει, εντός μηνός από την απόκτησή της, ο φορολογούμενος με sms ή θα τα δηλώνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://link.minfin.gr/karta του υπουργείου Οικονομικών.

7.Με την αντιστοίχιση κωδικού και ΑΦΜ θα ενεργοποιείται η κάρτα, καθώς το υπουργείο πρέπει να γνωρίζει σε ποιον αντιστοιχεί κάθε κάρτα, ώστε μετά να συνδέει την αξία των αποδείξεων με την κάρτα και συνεπώς με τον ΑΦΜ του φορολογούμενου.

8.Σε περίπτωση κλοπής αν κάποιος τη χρησιμοποιήσει οι συναλλαγές θα συνεχίσουν να καταγράφονται στον αρχικό ιδιοκτήτη, καθώς η κάθε κάρτα έχει αντιστοιχηθεί με ένα συγκεκριμένο ΑΦΜ.

9.Η κλεμμένη ή χαμένη κάρτα θα αντικαθίσταται και η νέα θα ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο.

10.Θα δημιουργηθεί και ειδικό help desk που θα ενημερώνει τους πολίτες για τη χρήση και τα πλεονεκτήματα της κάρτας. Από την πλευρά τους οι τράπεζες παρέχουν προαιρετικά οδηγίες για τη δήλωση και τη χρήση της κάρτας.

11.Στην κάρτα θα καταγράφονται οι συναλλαγές του φορολογούμενου είτε αφορούν προϊόντα είτε υπηρεσίες.

12.Κατά την πληρωμή, με μετρητά ή πιστωτική κάρτα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της αγοράς ενός προϊόντος ο φορολογούμενος θα δίνει την κάρτα στον επιτηδευματία, ο οποίος θα την περνάει από το POS (σ.σ. μηχανήματα συναλλαγών πιστωτικών καρτών) και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της συναλλαγής στη ΓΓΠΣ.

13.Τα στοιχεία που θα καταγράφονται στην κάρτα και θα κοινοποιούνται καθημερινά στη ΓΓΠΣ αφορούν: κωδικό κάρτας, ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία συναλλαγής και ποσό. Θα περνούν στην προσωπική μερίδα του φορολογούμενου και θα καταγράφονται για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου του.

Φρένο στις κομπίνες

14.Η απόδειξη που θα δίνεται στον φορολογούμενο από τον επιτηδευματία θα αναγράφει επιπλέον των συνήθων στοιχείων αγοράς (προϊόν, ποσό, στοιχεία επιχείρησης) και τα ενδεικτικά στοιχεία (υπουργείο Οικονομικών, κάρτα αποδείξεων, 10ψήφιος κωδικό της) που θα αποδεικνύουν ότι η συναλλαγή έγινε με φοροκάρτα. Κι αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να αποφευχθεί η διπλή χρήση της ταμειακής απόδειξης, τη μια από το χρήστη της κάρτας και τη δεύτερη από οποιονδήποτε πάρει στα χέρια του την απόδειξη.

15.Ο φορολογούμενος θα έχει πρόσβαση στην προσωπική του μερίδα μέσω Διαδικτύου, ώστε να μπορεί σε καθημερινή βάση να γνωρίζει το συνολικό ποσό των συναλλαγών που έχει συγκεντρώσει στην κάρτα του.

16.Κάθε χρόνο, εντός μηνός από την ολοκλήρωση της τελευταίας κεντρικής εκκαθάρισης του αντίστοιχου οικονομικού έτους, θα διαγράφονται τα στοιχεία των καρτών που έχουν καταγραφεί. *

 
Οι τράπεζες

Με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, ορίζονται 27 τραπεζικά ιδρύματα και δύο εταιρείες, στις οποίες θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για να πάρουν τη φοροκάρτα τους.

Οι τράπεζες απο τις οποιες οι φορολογούμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν τη φοροκάρτα είναι οι ακόλουθες:

1. Εθνική
2. Eurobank
3. Alpha
4. Πειραιώς
5. Αγροτική
6. TBANK
7. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
8. Γενική
9. Marfin
10. Attica Bank
11. Emporiki
12. Millenium
13. Τράπεζα Κύπρου
14. Proton
15. Probank
16. FBB
17. Ελληνική
18. Πανελλήνια
19. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
20. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
21. Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου
22. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
23. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
24. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου
25. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
26. Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών
27. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
28. Hellas Pay Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου