Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Φορολογική δήλωση 2015 ~ Πόσες αποδείξεις θα βάλετε


Για να μην γίνει μπέρδεμα, αναφερόμαστε στο φορολογικό έτος 2014, που η δήλωση των εισοδημάτων του, ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες. Οι φορολογούμενοι απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φορολογητέου εισοδήματός τους (και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ σε αποδείξεις) σε αντίθεση με πέρυσι που ήταν είκοσι πέντε (25%). Εάν έχεις π.χ. 11.000 ευρώ εισόδημα, θα  πρέπει στον κωδικό 049, να αναγράψεις τουλάχιστον 1100 ευρώ ως αποδείξεις που συγκέντρωσες στο έτος 2014.

Μερικά ακόμη χρήσιμα στοιχεία που πρέπει να προσέξετε:


Αποδείξεις

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ.

Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300Χ12), από ενοίκια οι αποδείξεις που θα πρέπει να δηλώσει είναι 600 ευρώ (6.000 Χ 10%).

Αν συλλέξουν περισσότερες αποδείξεις δεν έχουν κανένα όφελος. Αντίθετα αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.

Για παράδειγμα για εισόδημα  40.000 ευρώ απαιτούνται  4.000 αποδείξεις.  Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 2.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες , τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.


Οι τόκοι των καταθέσεων και η διπλή... παγίδα

Αντιμέτωποι με έναν ακόμα γρίφο έρχονται οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εισπράξει στη διάρκεια του 2014 τόκους από τις μεγαλύτερες ή μικρότερες τραπεζικές τους καταθέσεις.
Όπως επισημαίνουν λογιστές, σε περιπτώσεις συνδικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώνεται ότι το ποσό των τόκων εμφανίζεται ολόκληρο και στη δήλωση του ενός και στη δήλωση του άλλου. Αν δεν συνεννοηθούν μεταξύ τους, υπάρχει ο κίνδυνος να φορολογηθούν διπλά για το ίδιο ποσό, καθώς οι τόκοι καταθέσεων μετρούν και κατά τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς.

Πέρυσι, οι τόκοι εμφανίζονταν συνολικά, μόνο στη δήλωση του πρώτου δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού.

Μετά την αλλαγή αυτή, θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι συνδικαιούχοι και να δηλώσουν στη φορολογική δήλωση 2015 το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί πραγματικά στον καθένα εξ αυτών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στον τραπεζικό λογαριασμό ή εν πάση περιπτώσει ποιος θα φορτωθεί τους τόκους.

Οι τράπεζες έχουν αποστείλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αρχεία με πληροφορίες για τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων πελατών τους το 2014.

Τα ποσά αυτά εμφανίζονται σε παράθυρο κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 667-668 στον πίνακα Δ1 προκειμένου για τόκους (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης και στους κωδικούς 669-670 προκειμένου για τόκους (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.

Αντίστοιχα, χρειάζεται προσοχή και για την ορθή συμπλήρωση των κωδικών 775-676 και 677-678 οι οποίοι αφορούν στο φόρο που παρακρατήθηκε σχετικά με τους τόκους καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

Η σχετική εγκύκλιος της ΓΓΔΕ ορίζει ότι στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.Υπουργείο Οικονομικών, λογιστές και πολίτες έχουν μπει σε ρυθμούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Οι μεν πρώτοι δίνουν μάχη με το χρόνο για να μη φανούν για μια ακόμη φορά (πολύ) ασυνεπείς, με τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να ξεκινάει δυστυχώς μόλις σαράντα πέντε ημέρες πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής που είναι τέλη Ιουνίου. Οι δε λογιστές προσπαθούν να βρουν απαντήσεις στις απορίες των πελατών τους είτε  ψάχνοντας μέσα στις εγκυκλίους, που το Υπουργείο βγάζει κατά συρροή τους πρώτους μήνες του 2015, είτε ρωτώντας ο ένας τον άλλο. Τέλος, οι πολίτες από την πλευρά τους φαίνεται να είναι εντελώς μπερδεμένοι ως προς το πώς πρέπει να συμπληρωθεί το αρκετά διαφοροποιημένο σε σχέση με πέρυσι έντυπο Ε1. Μέσα σε αυτό το κλίμα αγωνίας και σύγχυσης θα επιδιώξουμε να επισημάνουμε σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στη φετινή νέα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

Ι) Υποβολή δήλωσης

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, έως τις 30.06.2015. Τα έντυπα(Ε1,Ε2,Ε3) που απαιτούνται για την υποβολή κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο με την Πολ. 1088/17-04-2015.

Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί πλέον ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. ΙΙ) Εισόδημα από μισθωτή εργασία

Ξεκινώντας από τους μισθωτούς θα θέλαμε να σημειώσουμε πως και φέτος οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη ΓΓΠΣ ώστε να είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί που αφορούν τόσο το καθαρό εισόδημα από μισθούς όσο και το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2014 (Πολ.1051/19-02-2015). 

Δυσάρεστη έκπληξη θα αποτελέσει για τους μισθωτούς το γεγονός ότι οι εργοδότες τους απέστειλαν επίσης ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν εισόδημα προερχόμενο από παροχές σε είδος που έλαβαν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2014. Η αξία των παροχών αυτών θα αποτυπωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και με δεδομένο ότι ο εργοδότης δεν παρακράτησε κάποιο φόρο κατά τη διάρκεια του έτους θα έχει σαν αποτέλεσμα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα τόσο ως προς το φόρο εισοδήματος όσο και ως προς την εισφορά αλληλεγγύης.  

Τέτοιες παροχές σε είδος είναι ενδεικτικά εισόδημα από εταιρικά αυτοκίνητα (statuscars), μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stockoptions), σχολεία, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, δάνεια ή προκαταβολές μισθών, παραχώρηση κατοικίας κτλ. (Πολ.1219/06-10-2014). 

Με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογηθούν και οι μισθωτοί με μπλοκάκι (περ.στ’, παρ.2, αρθ.12, Ν.4172/2013) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος, εφόσον  δηλαδή α) έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, β) τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και γ) δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.

Προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος εργάζεται σαν μισθωτός και παράλληλα έχει έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία συντρέχουν οι τρεις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω μιας και στις περιπτώσεις αυτές θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και με την κλίμακα που αφορά τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (συντελεστές 26% και 33%) για το εισόδημα από μπλοκάκι (Πολ. 1047/12-02-2015).

Τέλος όσοι εργάστηκαν ως μισθωτοί για λίγους μήνες και στη συνέχεια έμειναν άνεργοι είναι πιθανόν να φορολογηθούν βάσει του τεκμαρτού τους εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ξεπερνάει το πραγματικό (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες). Σε αυτές τις περιπτώσεις το τεκμαρτό εισόδημα θα φορολογηθεί βάσει της κλίμακα των μισθωτών και μόνο εφόσον ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό που είναι ίσο με €9.545. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι φορολογούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ το κρινόμενο φορολογικό έτος.(Πολ.1076/26-03-2015).

Να σημειώσουμε πως και φέτος οι φορολογούμενοι απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φορολογητέου εισοδήματός τους σε αντίθεση με πέρυσι που ήταν είκοσι πέντε (25%). Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο (Πολ.1070/07-03-2014). ΙΙΙ) Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Το εισόδημα προερχόμενο από ενοίκια είναι μια άλλη σημαντική κατηγορία εισοδήματος που έχουν αρκετοί φορολογούμενοι. Το εισόδημα από ενοίκια φορολογείται με ιδιαίτερη κλίμακα και συγκεκριμένα τα πρώτα €12.000 φορολογούνται με συντελεστή 11% και οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο των €12.000 φορολογείται με συντελεστή 33%. Ο τρόπος φορολόγησης των ενοικίων σε σχέση με πέρυσι διαφέρει στο ότι α) καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος που ήταν ίσος με 1,5% επί του ακαθάριστου ποσού από εκμισθώσεις κατοικιών μέχρι 300 τ.μ. και 3,0% επί του ακαθάριστου ποσού από εκμισθώσεις κατοικιών άνω των 300 τ.μ. και επαγγελματικών χώρων γενικά και β) ότι αυξήθηκε κατά μια μονάδα ο συντελεστής φορολόγησης του πρώτου κλιμακίου πιθανόν για να αντισταθμίσει την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

Αλλαγές όμως υπάρχουν και στο έντυπο Ε2 όπου παραδοσιακά δηλώνονταν τα κάθε είδους εισοδήματα (εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση) ακινήτων. Συγκεκριμένα στη στήλη 4 θα πρέπει να γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 δηλαδή Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη κτλ. Επιπλέον στην στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δίνοντας τη δυνατότητα στο Υπουργείο για επιπλέον διασταυρώσεις (Πολ.1088/17-04-2015).

Έστω και την τελευταία στιγμή το Υπουργείο προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για μισθώματα που δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές. Συγκεκριμένα με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα) τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή εκχώρηση μισθώματος στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Για την περίπτωση της εκχώρησης μισθώματος ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει κανονικά το ακίνητο στο έντυπο Ε2 επιλέγοντας την ένδειξη «40.Εκχώρηση στο δημόσιο» στη στήλη 17 με τίτλο «Είδος μίσθωσης-Χρήση ακινήτου» (Ν.4172/2013, άρθρο 39, παρ.4). ΙV) Εισόδημα από τόκους (αλλοδαπής)

Με αφετηρία το φορολογικό έτος 2014 στο έντυπο Ε1 θα πρέπει να δηλώνεται και το εισόδημα από τόκους αλλοδαπής. Συγκεκριμένα στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής, φυσικό πρόσωπο, αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, περιλαμβάνει αυτά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για την μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται αυτή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα. Ειδικότερα, αν αυτά έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, η παρακράτηση φόρου ενεργείται στο μικτό ποσό των τόκων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου πραγματοποιείται από το ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή θεματοφύλακα, κατά περίπτωση, που μεσολαβεί και λειτουργεί ως φορέας πληρωμής, ενώ με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί φορέας πληρωμής ή οι τόκοι δεν εισαχθούν στην Ελλάδα, ο φόρος (15%) επιβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου (Πολ.1042/26-01-2015). V) Εισόδημα από μερίσματα (αλλοδαπής)

Κατά αναλογία με τους τόκους αλλοδαπής στο έντυπο Ε1 θα πρέπει επίσης να δηλωθεί και το εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής, φυσικό πρόσωπο, αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του. Επομένως, οι φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους τον φόρο επί των παραπάνω εισοδημάτων, οφείλουν όμως να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη αποδώσει (αυτοαπόδοση ή του έχει γίνει παρακράτηση από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα) φόρο μερισμάτων που προέρχονται από την αλλοδαπή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί (Πολ.1042/26-01-2015). VI) Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Με το νέο νόμο φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 που ισχύει από 01/01/2014 προστέθηκε στη λίστα των τεκμηρίων η δαπάνη για την αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρείας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Η διατύπωση της διάταξης αυτής είναι γενική και καταλαμβάνει επομένως κάθε περίπτωση δαπάνης για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία. Υπάγονται κατ' ακολουθία όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, ως εισφορά σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως κεφάλαιο για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης καθώς και τα ποσά για αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Η ίδια διάταξη ορίζει σαν τεκμαρτή δαπάνη τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται και για την αγορά χρεογράφων γενικά. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και στις αγορές (Πολ.1076/26-03-2015).

 

VII) Φοροαπαλλαγές

Αποκαθίσταται η αδικία του προηγούμενου νόμου όπου τη μείωση φόρου λόγω ιατρικών - νοσοκομειακών δαπανών, αναπηρίας και δωρεών δικαιούνταν μόνο οι μισθωτοί. Με αφετηρία το φορολογικό έτος 2014 τις παραπάνω μειώσεις φόρου θα δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο νομοθετικό πλαίσιο. Σχετικά με τις ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες ισχύει ό,τι και πέρυσι δηλαδή μειώνουν το φόρο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ (Πολ.1052/20-02-2015).

 

VIII) Καταβολή του φόρου

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης (Πολ.1088/17-04-2015). Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) (Ν.4172/2013, άρθρο 67, παρ.6).

Τα παραπάνω αποτελούν μια συνοπτική αναφορά των σημαντικότερων αλλαγών της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που καλούμαστε να συμπληρώσουμε και να υποβάλλουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων του καθενός αλλά και το επίπεδο δυσκολίας της δήλωσης μας θα πρέπει να ανατρέξουμε είτε στις οδηγίες συμπλήρωσης που το Υπουργείο κυκλοφορεί κάθε χρόνο (ωστόσο κατά την πρώτη ημέρα υποβολής δηλώσεων στο taxisnetείναι αναρτημένες οι περσινές οδηγίες...) είτε σε έναν έμπειρο λογιστή για να μειώσουμε την όποια πιθανότητα λάθους.

* Ο κ. Ζώης Ζαβερδινός είναι Φοροτεχνικός
Προσοχή στους προσυμπληρωμένους κωδικούς της δήλωσης
Προσυμπληρωμένοι είναι οι κωδικοί του πίνακα 4 της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου. Οι κωδικοί αυτοί εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν δηλαδή να συμπληρώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα ποσά. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.


Πιο συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι θα βρουν προσυμπληρωμένους του εξής κωδικούς:
• Πίνακας 4Α
κωδικοί 301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394
• Πίνακας 4Β
κωδικοί 255-256, 257-258
• Πίνακας 4Γ2
κωδικοί 403-404, 601-602,
605-606
• Πίνακας 6
κωδικοί 619-620, 617-618,
613-614, 335-336

Η προσυμπλήρωση των στοιχείων έγινε με βάση τα αρχεία της υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.


Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προχωρήσετε στις ακόλουθες ενέργειες:
• Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)
• Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.
• Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της με βάση την ΠΟΛ.1051/19.2.2015.
• Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία μας, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.
• Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις).
Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
• Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)
• Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1
• Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.
• Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515.


Κωδικοί με κίτρινο χρώμα

Στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης υπάρχουν πεδία διαγραμμισμένα με κίτρινο χρώμα. Πατώντας στα διαγραμμισμένα με κίτρινο χρώμα πεδία είτε εμφανίζονται σε πίνακες ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία τα οποία ο φορολογούμενος καλείται απλά να επιβεβαιώσει, όπως στις περιπτώσεις των κατοικιών ή των αυτοκινήτων που χρησιμοποίησε το 2014 (και είχε συμπεριλάβει και στις προηγούμενες φορολογικές του δηλώσεις) είτε εμφανίζονται πίνακες στους οποίους ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει αναλυτικά τα στοιχεία που του ζητούνται, όπως στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων που τον βαρύνουν. Με τη ολοκλήρωση της συμπλήρωσης κάθε εμφανιζόμενου πίνακα, ο φορολογούμενος πρέπει να «κλικάρει» στην επιλογή «μεταφορά στη δήλωση», προκειμένου τα στοιχεία που ανέγραψε να μεταφερθούν αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης.


Τόκοι καταθέσεων

Για να δηλώσει ο φορολογούμενος τους τόκους που πιστώθηκαν το 2014 στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδίου και της συζύγου του θα πρέπει να κάνει «κλικ» πάνω στη λέξη «ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ», στην παράγραφο 3 του υποπίνακα 4Δ1 της φορολογικής δήλωσης. Μόλις «κλικάρει» πάνω στη λέξη αυτή τότε εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά των τόκων που έχουν πιστωθεί κατά τη διάρκεια του 2014 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου και της συζύγου του. Αναγράφεται επίσης το άθροισμα όλων των ποσών τόκων ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο. Για πρώτη φορά φέτος αναγράφονται και οι τόκοι που αναλογούν σε συνδικαιούχους λογαριασμών. Επιπλέον αναγράφονται και τα ποσά του φόρου 10% που έχουν παρακρατηθεί. Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αναγράφεται στο συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για την σύζυγο. Λίγο πιο κάτω, στους κωδικούς 675-676 πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Σημειώνεται ότι οι τόκοι προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα, οπότε μπορεί ακόμα και να αλλάξουν την κλίμακα φορολόγησης, αλλά και να επιβαρύνουν την εισφορά αλληλεγγύης.
Ιδιαίτερη προσοχή, λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσης, να γίνει καταμερισμός των τόκων.

Στις επόμενες ημέρες, οι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν κατ΄ αντίστοιχο τρόπο και για τα ποσά που κατέβαλαν μέσα στο 2014 για την αποπληρωμή των δανείων τους.


Οι νέοι κωδικοί της δήλωσης

Προσαρμοσμένο στις φορολογικές αλλαγές που επήλθαν με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης. Μεταξύ των αλλαγών είναι ότι:

• Όλοι οι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν για πρώτη φορά τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στοιχείο που παραπέμπει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της εφορίας με τα αρχεία των ασφαλιστικών ταμείων.

• Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων • αγορά ή ανέγερση ακινήτων, μετοχές, συμμετοχές σε επιχειρήσεις κ.α - θα δηλωθούν μια προς μία αναλυτικά.

• Οι έχοντες καταθέσεις από το εξωτερικό θα πρέπει να αποτυπώσουν σε ξεχωριστό κωδικό τους τόκους που εισέπραξαν ενώ θα πρέπει να δηλωθούν μέχρι και οι γονικές παροχές σε χρήμα για ποσά άνω των 300 ευρώ.
Ορισμένοι από τους νέους κωδικούς τους οποίους θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι οι εξής:

•   Κωδικοί 015 • 016 (πίνακας 2): Συμπληρώνονται από διπλωμάτες και άλλους που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια.

• Κωδικοί  325• 326 (πίνακας 4Α):
Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

• Κωδικοί 351 • 351(πίνακας 4Α): Δηλώνονται  οι εισφορές που έχουν καταβάλει από μόνοι τους οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία.

• Κωδικοί  403 •   404 και 409 • 410 (πίνακα 4Γ2): Δηλώνονται οι αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.

• Πίνακας 4 Δ2:  Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129 - 130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (κωδικοί 145 • 146).

• Πίνακας 4 Ε: Δηλώνεται εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Κάθε εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων πχ. μεταβίβαση μεριδίων εταιρειών, μεταβίβαση μετοχών κ.ά. φορολογείται με 15%.

• Κωδικοί 669 • 670: Φόρος Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στη Ελλάδα αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, τα συμπεριλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Όταν οι τόκοι πληρώνονται μέσω ημεδαπής Τράπεζας, αυτή παρακρατά και αποδίδει το φόρο επί των τόκων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Ο φορολογούμενος δηλώνει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί Τράπεζα, ή οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος 15% με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

• Κωδικοί 295• 296: Φόρος Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης. Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, πρέπει να συμπεριληφθούν στο Ε1.

• Κωδικοί 671• 672 και 673• 674: Φόρος σε εισοδήματα από δικαιώματα. Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties), που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%.

• Κωδικοί 293• 294: Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές. Αφορά το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Ο πίνακας 4, που αφορά τα εισοδήματα όλων των φορολογούμενων, έχει αναμορφωθεί πλήρως ενσωματώνοντας τις αλλαγές που επήλθαν με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Καταγράφονται οι επτά πηγές προέλευσης των εισοδημάτων που προέρχονται από:
• Μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις
• Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού
• Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
• Επιχειρηματική Δραστηριότητα
• Μερίσματα - Τόκοι • Δικαιώματα
• Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία
• Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου


Σε κάθε κατηγορία εισοδήματος δηλώνονται και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Για τον λόγο αυτόν, έχει καταργηθεί ο πίνακας 8 της φορολογικής δήλωσης, όπου αναγράφονταν αναλυτικά όλοι οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι. Πλέον οι φόροι αυτοί βρίσκονται σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία - πηγή εισοδήματος.

Αυστηρότερο «πόθεν έσχες» για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, φοροαπαλλαγές για όλους, περισσότερους φόρους για μισθωτούς με «μπλοκάκι», αγρότες και εργαζόμενους που λαμβάνουν παροχές σε είδος, λιγότερες αποδείξεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για φορολογούμενους με μηδενικά εισοδήματα, ανέργους και όσους αποκτούν μικρά εισοδήματα από τόκους και ακίνητα είναι ορισμένες από τις ανατροπές που φέρνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:
• Μισθωτοί με «μπλοκάκι»:
Αν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από «μπλοκάκι» έχει τη δυνατότητα να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων. Στην περίπτωση όμως που ο φορολογούμενος είναι μισθωτός και παράλληλα ενισχύει το εισόδημά του με έσοδα από «μπλοκάκι» τότε τα έσοδα από μπλοκάκι θα φορολογηθούν με 26% από το πρώτο ευρώ.
Όσοι έχουν εισοδήματα μόνο από μπλοκάκια θα συνεχίσουν να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών εάν καλύπτουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα στα οποία εργάζονται,
• τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία εργάζονται δεν υπερβαίνουν τα τρία σε αριθμο. Αν είναι περισσότερα των τριών τότε το 75% του εισοδήματος πρέπει να προέρχεται τουλάχιστον από έναν.
• δεν διεξάγουν εμπορική δραστηριότητα και η επαγγελματική εγκατάσταση ταυτίζεται με την διεύθυνση κατοικίας τους.

• Αγρότες:
Το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων για το έτος 2014 θα προσδιοριστεί με λογιστικό τρόπο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών τους από τα ακαθάριστα έσοδά τους, και θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ. Αφορολόγητες είναι οι αγροτικές αποζημιώσεις ενώ για τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες εφαρμόζεται αφορολόγητο όριο έως 12.000 ευρώ. Επίσης μειώθηκε στο 27,5% η προκαταβολή φόρου. Οι αγρότες που θα δηλώσουν ζημιά ή μηδενικό ή πολύ χαμηλό φορολογητέο εισόδημα, θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα). Και στις περιπτώσεις των αγροτών αυτών, τα τεκμαρτά εισοδήματα που θα προκύψουν με βάση τα τεκμήρια θα φορολογηθούν με 13% από το πρώτο ευρώ.

• Μηδενικά εισοδήματα - άνεργοι: Τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα προκύψουν φέτος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους φορολογούμενους δεν απέκτησαν καθόλου εισόδημα το 2014 (ανέργους κ.λπ.) θα φορολογηθούν με την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων, που προβλέπει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ.

• Εισοδήματα από τόκους - ακίνητα:
Εξαιρούνται από τα ελάχιστα τεκμήρια διαβίωσης των 3.000 και των 5.000 ευρώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα.

 • Παροχές σε είδος:
Οι κάθε είδους παροχές σε είδος οι οποίες δίδονται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο ή σε συγγενικό του πρόσωπο θεωρούνται μισθός και προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημά του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άθροισμα των παροχών αυτών να υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά έτος. Ο νόμος ορίζει 4 κατηγορίες παροχών σε είδος, οι οποίες αθροιζόμενες και εφόσον ξεπεράσουν τα 300 ευρώ αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο:

• Παραχώρηση οχήματος: 
Το 30% του κόστους ενός αυτοκινήτου, που εγγράφεται στα βιβλία μιας επιχείρησης, είναι τεκμαρτό εισόδημα που αναφέρεται στη βεβαίωση αποδοχών. Το κόστος αυτό συνίσταται στην απόσβεση του αυτοκινήτου, στα τέλη κυκλοφορίας, στα ασφάλιστρα, στις επισκευές και συντηρήσεις, αλλά και στο μίσθωμα σε περίπτωση leasing ή στη δόση αγοράς του.

• Δάνεια ή προκαταβολή μισθού:
Οποιοδήποτε δάνειο δίδεται στον εργαζόμενο, πρέπει να περιβάλλεται με τη μορφή έγγραφης συμφωνίας, να φέρει βέβαιη ημερομηνία (από Κ.Ε.Π.) και να έχει αποδοθεί το αναλογούν χαρτόσημο στη Δ.Ο.Υ. Αν δεν έχει γίνει έγγραφη συμφωνία, το σύνολο του δανείου λογίζεται ως παροχή σε είδος και φορολογείται. Αν έχει γίνει έγγραφη συμφωνία και το επιτόκιο του δανείου είναι μικρότερο σε σχέση με το επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος, τότε η διαφορά των τόκων θεωρείται παροχή σε είδος. Προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο και εφόσον εξοφλείται ατόκως, τότε ο εργαζόμενος θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα σε είδος κατά το μέρος της ωφέλειας του τόκου που δεν πληρώνει.

• Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options):
Παροχή σε είδος θεωρείται η ωφέλεια που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Πιο συγκεκριμένα η ωφέλεια αυτή προκύπτει όταν ο δικαιούχος (εργαζόμενος, εταίρος ή μέτοχος ) επωφελείται από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και αγοράζει το δικαίωμα προαίρεσης των μετοχών σε χαμηλότερη τιμή. Η εταιρεία υποχρεούται να αναγράψει το παραπάνω ποσό στη βεβαίωση αποδοχών του εργαζομένου χωρίς παρακράτηση φόρου, αφού δεν καταβάλλει κάποιο ποσό.

• Παραχώρηση κατοικίας:
Η παραχώρηση κατοικίας από την επιχείρηση προς τον εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο θεωρείται παροχή σε είδος και συνίσταται είτε στο μίσθωμα που καταβάλλει η επιχείρηση για τον εργαζόμενο, είτε σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Οι παροχές έως 27 ευρώ  δεν θεωρούνται εισόδημα, όμως πάνω από αυτό το ποσό οτιδήποτε δοθεί στον εργαζόμενο (π.χ. δωροεπιταγές ) θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

• Εισοδήματα από ενοίκια:
Με συντελεστή 11% και από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ακίνητα. Για μεγαλύτερα ποσά επιβάλλεται φόρος 33%. Όσοι δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2014 έχουν τη δυνατότητα να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο για να γλιτώσουν από το φόρο.

• Εισοδήματα από κεφάλαιο:
Από 1/1/2014 τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο και από το φορολογικό έτος 2014 και μετά θα πρέπει να δηλώνονται σε ξεχωριστό πίνακα του έντυπου Ε1, στον Πίνακα Δ1. Στον πίνακα αυτό δηλώνονται όχι μόνο τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2014, αλλά και ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα όπου προβλεπόταν, ή ο φόρος που αυτοαποδόθηκε, ή ο φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή εφόσον η αλλοδαπή είχε δικαίωμα φορολόγησης. Στις περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση έχει ηλεκτρονική πληροφόρηση γι’ αυτά τα εισοδήματα, όπως για τους τόκους καταθέσεων ημεδαπών τραπεζών, τα μερίσματα εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, μετοχών κλπ, θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στους φορολογούμενους. Στον Πίνακα Δ1 θα δηλώνονται και τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρίες όλων των νομικών μορφών, περιλαμβανομένων και των προσωπικών εταιριών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Ομοίως θα δηλώνονται και οι τόκοι που εισπράττονται, από κάθε αιτία. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, τα δικαιώματα θα δηλώνονται σε ξεχωριστό κωδικό.

• Εισόδημα από ακίνητη περιουσία:
Στον υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 της φορολογικής δήλωσης αναγράφονται τα πάσης φύσεως εισοδήματα από ακίνητα (από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση κ.λπ.).

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στους βασικούς κωδικούς 101-108, 111-114, 129-134 και 141-150 του υποπίνακα Δ2 έχουν ροζ χρώμα. Τα ποσά που πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς αυτούς είναι τα πάσης φύσεως εισοδήματα από ακίνητα. Τα συγκεκριμένα ποσά μεταφέρονται και συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα Τaxisnet στους συγκεκριμένους κωδικούς, αμέσως μόλις ο φορολογούμενος ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 «αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας», η οποία πρέπει να προηγηθεί της υποβολής της δήλωσης Ε1.
Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.

• Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου:
Στον υποπίνακα Ε του πίνακα 4 δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής, ή εμπράγματου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού μεριδίου αυτού (κωδ. 825-826), ο φόρος που παρακρατήθηκε από την υπεραξία αυτή (κωδ. 827-828) καθώς και το εισόδημα από ανέγερση ακινήτου σε οικόπεδο του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή εφόσον η λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης έγινε το έτος 2014 (κωδ. 123-124). Στον ίδιο Πίνακα δηλώνονται και τα εισοδήματα (κέρδη ή ζημιές) από πωλήσεις τίτλων (μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κ.λπ.). Οι μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία δεν αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στους κωδικούς 825• 826, συμπληρώνεται το σύνολο των εισοδημάτων που προκύπτουν από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας καθώς και από εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή οντότητας, από φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και για πωλήσεις ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από 1/1/1995 και μετά. Σε περίπτωση ελέγχου ή κατά την χειρόγραφη υποβολή, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας στη Δ.Ο.Υ δήλωσης φόρου υπεραξίας καθώς και δήλωσης φόρου υπεραξίας που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. Επίσης:

• Στους κωδικούς 827-828, συμπληρώνονται τα ποσά των φόρων που καταβλήθηκαν για την ωφέλεια (υπεραξία) από την πώληση ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου εφόσον τα ποσά αυτά της υπεραξίας συμπεριλήφθηκαν στους κωδικούς 825 και 826.

• Στους κωδικούς 829-830, συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα.

• Στους κωδικούς 865-866, συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση.

• Στους κωδικούς 867-868, συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε για μεταβίβαση τίτλων στο εξωτερικό, σε χώρα που είχε δικαίωμα φορολόγησης.

• Στους κωδικούς 871-872, συμπληρώνεται η ζημιά από την πώληση τίτλων, η οποία δύναται να μεταφέρεται για 5 έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.


Φοροαπαλλαγές για όλους

Για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους εφαρμόζονται φέτος οι φοροαπαλλαγές για τις ιατρικές δαπάνες, τα νοσήλια, τα φάρμακα, τις δωρεές και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος δικαιούνται:

[α] Τη μείωση φόρου κατά 200 ευρώ λόγω αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

[β] Τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% των εξόδων κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται:

• Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες.

• Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη.

• Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.

• Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατ’ οίκον.

• Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κλπ

•  Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς, τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

• Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.   
Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνουν το φόρο του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω και αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν το προηγούμενο έτος.
Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της δαπάνης, για την απόδειξη του υπολοίπου ποσού της δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση  του εργοδότη ή ασφαλιστικού ταμείου ή ασφαλιστικής επιχείρησης.
[γ] Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι δωρεές αυτές  υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Για τη μείωση του φόρου φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.Αυτό είναι το βιβλιαράκι για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων (pdf)

Αυτό είναι το βιβλιαράκι για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων (pdf)

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την πληρέστερη ενημέρωση των φορολογουμένων, ανήρτησε στον ιστότοπό της (www.publicrevenue.gr) τον Οδηγό Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων.

Επιπρόσθετα με σκοπό την ενημέρωση των φορολογουμένων από τις κατά τόπους ΔΟΥ, η ΓΓΔΕ διοργανώνει στις 27/5/2015 επιμορφωτική ημερίδα των υπαλλήλων της με θέμα: «Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων».

Σημειώνεται ότι από τις 2/6/2015 οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΓΓΔΕ καλώντας τον αριθμό 15515.

Με τις ανωτέρω δράσεις η ΓΓΔΕ αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, έτσι ώστε να προβούν στην έγκαιρη και απρόσκοπτη υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ποσες αποδειξεις θες, γιασ να δεις πως ΔΕΝ σε θελωω....χαχαχαχααααα

Δημοσίευση σχολίου