Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΕΝΦΙΑ ~ Δώδεκα απαντήσεις στα «μυστικά» του νέου φόρου ακινήτων / Απαλλαγή και διόρθωση λαθών Ε9


Δώδεκα απαντήσεις στα «μυστικά» του νέου φόρου ακινήτων  Χωρίς αφορολόγητο όριο και σε όλα σχεδόν τα ακίνητα επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ.
 
1. Ο φόρος επιβαρύνει όλα τα ακίνητα;
Ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσματα (σπίτια, καταστήματα κ.λπ.) ή για εδαφικές επιφάνειες (οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπια κ.λπ.) εντός ή εκτός σχεδίου. Όσοι έχουν ακίνητα στο εξωτερικό δεν θα επιβαρυνθούν με τον νέο φόρο στην Ελλάδα.

2. Ποιοι πληρώνουν τον νέο φόρο;

Ο νέος φόρος επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες που έχουν δικαιώματα επί των ακινήτων. Φορολογούνται όλα το δικαιώματα επί των ακινήτων όπως είναι η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία, η ψιλή κυριότητα, το δικαίωμα οίκησης κ.λπ.


3. Το πάρκινγκ στην πιλοτή φορολογείται;
Οταν κάποιος έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο και για αυτό το δικαίωμα. Ετσι θα πληρώσει φόρο για το πάρκινγκ στην πιλοτή αλλά και για το στεγασμένο πάρκινγκ (συνήθως είναι πάρκινγκ στο υπόγειο), είτε έχει χιλιοστά στο οικόπεδο είτε όχι.


4. Οι βοηθητικοί χώροι φορολογούνται;
Φορολογούνται κανονικά οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες είτε βρίσκονται σε μονοκατοικία και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη είτε βρίσκονται σε πολυκατοικία και είναι κοινόκτητες φορολογούνται κανονικά.


5. Πώς υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ;
Ο ΕΝΦΙΑ διακρίνεται σε «κύριο» και «συμπληρωματικό». Κύριος φόρος θα υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα (κατοικίες και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, εκτός σχεδίου εκτάσεις γης). Ο «συμπληρωματικός» ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ. Επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1%.


6. Πώς φορολογούνται οι κατοικίες;
Για τον υπολογισμό του φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων λαμβάνονται υπόψη οι εξής συντελεστές:

• Βασικός Φόρος. Κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου.

• Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος. Κυμαίνεται από 0,6 για κτίσματα παλαιότητας άνω των 100 ετών έως 1,25 για κτίσματα παλαιότητας μερικών μηνών έως και 4 ετών.

• Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας των κύριων χώρων.

• Συντελεστής Ορόφου. Προκύπτει με βάση τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα. Δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.

• Συντελεστής Μονοκατοικίας. Εφαρμόζεται συντελεστής 1,02.

• Συντελεστής πρόσοψης. Κυμαίνεται από 1 έως 1,02, ανάλογα με τον αριθμό των προσόψεων του κτίσματος σε δρόμους. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται μόνο στους κύριους χώρους. Δεν εφαρμόζεται στα κτίρια ειδικών χρήσεων.

• Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων, ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

• Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων, ο οποίος είναι ίσος με 0,4. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται για κάθε ημιτελές κτίσμα, το οποίο δεν ηλεκτροδοτείται και είναι κενό ή ηλεκτροδοτείται με «εργοταξιακό» ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχε ποτέ άλλη παροχή ρεύματος και παραμένει κενό.

• Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (ΣΕΚ), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).
Ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τους κύριους χώρους κάθε κτίσματος ισούται με το γινόμενο που προκύπτει κατόπιν πολλαπλασιασμού του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας των κύριων χώρων του κτίσματος επί τον Βασικό Φόρο, επί τον Συντελεστή Παλαιότητας, επί τον Συντελεστή Ορόφου ή τον Συντελεστή Μονοκατοικίας και επί τον Συντελεστή Πρόσοψης.


7. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας στο ακίνητο πώς υπολογίζεται ο φόρος;
Η πληρωμή γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας και το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία).


8. Αν το ακίνητο είναι επίδικο ποιος πληρώνει τον φόρο;
Αν είναι επίδικο το ακίνητο υποχρεωμένος να πληρώσει τον φόρο είναι αυτός που νέμεται το ακίνητο.


9. Ποια κτίσματα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ;
Τα κτίσματα που προορίζονται για αγροτική χρήση (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λπ.)


10. Πώς υπολογίζεται ο φόρος στα οικόπεδα;
Ανάλογα με την επιφάνειά του και τον συντελεστή φόρου, ο οποίος εξαρτάται από τη θέση που βρίσκεται το οικόπεδο.


11. Όταν στο οικόπεδο υπάρχει κατοικία πώς υπολογίζεται ο φόρος;
Τότε επιβάλλεται φόρος για την κατοικία και επιπλέον φόρος για το αδόμητο τμήμα του οικόπεδου. Ειδικότερα αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος του ΕΝΦΙΑ ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας, αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στον συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο. Στην περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία 100 ετών ή μεγαλύτερη, θεωρείται ότι ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου έχει εξαντληθεί.


12. Φορολογούνται όλα τα αγροτεμάχια;
Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σε όλες τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης ανεξάρτητα αν καλλιεργούνται ή όχι.Απειλούνται με πρόστιμα όσοι δεν υποβάλλουν το έντυπο για τα ακίνητα. Ποιοι και τι να προσέχουν
Απειλούνται με πρόστιμα όσοι δεν υποβάλλουν το έντυπο για τα ακίνητα. Ποιοι και τι να προσέχουν
Της Μαρίας Βουργάνα


Προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 30 Μαίου έχουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων το γνωστό έντυπο Ε9 του έτους 2014.

Με τους λογιστές να ζητούν την παράταση της προθεσμίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξει παράταση και υπενθυμίζει ότι όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως το Ε9 θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων. Μάλιστα όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες για να παραταθεί η προθεσμία υποβολής του Ε9 θα πρέπει να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία με την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή πράγμα το οποίο αποκλείουν μέχρι στιγμής από το υπουργείο Οικονομικών.

Επειδή το έντυπο Ε9 αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), η πληρωμή του οποίου θα ξεκινήσει από το τέλος Ιουλίου, οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση του Ε9 προκειμένου να αποφύγουν τη πληρωμή περισσότερου φόρου αλλά και τις περιπέτειες με την εφορία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους:

Κατέχουν ακίνητα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ ή προβλέπεται μείωση αυτού όπως ημιτελή κτίσματα, αγροτικά κτίσματα κλπ.

Νομιμοποίησαν ή τακτοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα ή ημιυπαίθριους και άλλους χώρους κατά το περασμένο έτος αλλά και εκείνοι που είχαν ρυθμίσει αντίστοιχους χώρους τα προηγούμενα χρόνια και δεν τους είχαν δηλώσει στο Ε9. Με τη δήλωση των χώρων αυτών στο Ε9 αυξάνεται η επιφάνεια του ακινήτου και θα επιβληθεί υψηλότερη φορολογία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Όσοι δεν δηλώσουν τους χώρους που τακτοποίησαν δεν θα μπορούν να τους μεταβιβάσουν στο μέλλον γιατί δεν θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού του ΕΝΦΙΑ που απαιτείται πλέον για κάθε μεταβίβαση ακινήτου.

Το Ε9 υποβάλλεται ηλεκτρονικά από κάθε φυσικό πρόσωπο και μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 έχει αποβιώσει, η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ από όλους τους κληρονόμους ή από πληρεξούσιο.


Ειδικότερα το Ε9 για το 2014 θα πρέπει να υποβάλουν:

1. Όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Σʼ αυτή την κατηγορία, υπάγονται όσοι το περασμένο έτος:

- Πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα.
- Μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή γονικές παροχές.
- Κληρονόμησαν ακίνητα.
- Μεταβίβασαν ή απέκτησαν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων.
- Είχαν οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις επιφάνειες των ακινήτων τους.


Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού. Σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο, αναγράφονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή.

2. Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών ή μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013).

3. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται μείωση αυτού (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα πρέπει να δηλώσουν τους χώρους αποθήκευσης προϊόντων φυτικής ή ζωικής παραγωγής, μαντριά, στάνες, θερμοκήπια, κ.λπ. Για τα κτίσματα αυτά προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

4. Όσοι έχουν τακτοποιηθέντα ή νομιμοποιηθέντα ακίνητα ή ημιυπαίθριους χώρους, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.

5. Όσοι έχουν κενά ημιτελή ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, ανεξάρτητα αν τα έχουν ήδη δηλώσει, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α..

6. Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης. Οι χώροι αυτοί θα δηλωθούν εφόσον είναι παρακολουθήματα του ακινήτου (κάτι τέτοιο αναγράφεται στο συμβόλαιο) και εφόσον υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.

7. Όσοι είχαν μεταβολή στην οικογενειακή κατάστασή τους (γάμος, διαζύγιο, παιδί που δεν είναι πλέον προστατευόμενο μέλος και θα υποβάλει δική του δήλωση και Ε9, θάνατος του υπόχρεου, οπότε για λογαριασμό του θα υποβάλουν οι κληρονόμοι κ.λπ.).

8. Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

9. Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών.

10. Ο Ο.Τ.Α., για ακίνητο που έχει δεσμεύσει για οποιονδήποτε λόγο, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Ο κάτοχος δεσμευμένου ακινήτου από ΟΤΑ, για το οποίο εκκρεμεί καταβολή αποζημίωσης, οφείλει να το αναγράψει και αυτός στο Ε9, και να σημειώσει ότι το ακίνητο είναι δεσμευμένο από ΟΤΑ και εκκρεμεί η καταβολή αποζημίωσης.

11. Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή και πριν την παρέλευση της τετραετίας εφόσον το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει χρησιμοποιηθεί από αυτόν καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ο οικοπεδούχος για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου τέκνου υποβάλλεται από τους γονείς για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου. Κατ' εξαίρεση η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας, για την πρόσβαση στο Taxisnet, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου. Σε περίπτωση διακοπής ή διάστασης της έγγαμης σχέσης διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διάσταση συζύγου, από την ημερομηνία καταχώρησης της διακοπής ή της διάστασης στο μητρώο.


ΕΝΦΙΑ :Ποιοι έχουν απαλλαγή απο το νέο χαράτσι


Απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) θα χορηγείται, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, σε μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.


Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω θα χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει επίσης να πληρούνται σωρευτικά:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.


Επίσης, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής θα ισχύει για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ ενός έτους και θα μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος 10 ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής.

Για τη χορήγηση της αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, να έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος.

Το νομικό πρόσωπο να μην έχει ή να μην ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.


Θα χαρακτηρίζονται ημιτελή τα ακίνητα τα οποία έχουν αποπερατωθεί αλλά δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί. Με την παρέμβαση αυτή ο φόρος ακινήτων μειώνεται κατά 60%. Επί της ουσίας με την τροπολογία που κατατέθηκε μειώνεται σημαντικά η επιβάρυνση των κατασκευαστών που δεν κατάφεραν να πωλήσουν τα ακίνητα που έχουν ανεγείρει.

Μειώνεται κατά 50% ο φόρος ακινήτων για αγροτεμάχια που είναι χέρσες και μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε αγρανάπαυση εμπίπτουν στον συντελεστή 2, δηλαδή επιβαρύνονται με διπλάσιο βασικό φόρο, δηλαδή δύο ευρώ ανά στρέμμα όπως και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις.


Πώς να διορθώσετε τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε μια απόφαση η οποία έκλεισε και το τελευταίο κενό στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και έτσι σήμερα αναμένεται να φορτωθούν στο taxisnet και τα πρώτα εκκαθαριστικά του φόρου. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει ακόμη και μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, εφόσον εντοπίσουν λάθη, να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για να τα διορθώσουν και να μην πληρώσουν έτσι περισσότερο φόρο από αυτόν που τους αναλογεί.

‘Οσοι έχουν εντοπίσει λάθη θα κληθούν σε πρώτη φάση να πληρώσουν το «φουσκωμένο» φόρο
  για την ακίνητη περιουσία τους και στη συνέχεια όταν θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Η υποβολής διορθωτικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολής κυρώσεων στους φορολογούμενους. Ωστόσο, μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει κάθε μήνα να πληρώνουν τη δόση του φόρου που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση. Μετά την εκκαθάριση θα γίνει συμψηφισμός του φόρου. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που από τη διόρθωση προκύψει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ τότε οι φορολογούμενοι θα καλούνται στην εφορία να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία ακινήτων που δηλώθηκαν και μειώνουν το φόρο είναι αληθή (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας κλπ)

Τα 11 λάθη που μπορούν να έχουν γίνει και τα οποία, μέχρι να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση από το φορολογούμενο, οδηγούν σε περισσότερο φόρο επειδή εφαρμόζεται το δυσμενέστερο για τον φορολογούμενο σενάριο είναι τα εξής:

1.       Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).
3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.
5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων
7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η  μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.
9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.
10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.
11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του συντελεστή οικοπέδου ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
Δείτε ακόμη:
ΕΝΦΙΑ ~ Πώς θα βρείτε τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet 

Κατεβάστε ~ Ακίνητα & χαράτσι 2014: 150 απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου