Κυριακή 27 Απριλίου 2014

Να τα θυμάστε αυτά στις εκλογές: 1,35 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Βουλής στο Ταμείο των υπαλλήλων της


Το ποσό των 1,35 εκατ. ευρώ δόθηκε τη Μ. Τετάρτη από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής, ως επιχορήγηση, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση είναι μόνο ένας από τους 14 πόρους του Ταμείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ο οποίος, σημειώνει η «Καθημερινή», φυλάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες περίπου ως επτασφράγιστο μυστικό.


Όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή», από τον έως προσφάτως μη δημοσιοποιήσιμο εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής, η σχετική διάταξη είναι εξόχως γενικόλογη και ασαφής, και αναφέρει ως
  πόρους του Ταμείου:

«1) Πάσα προς το Ταμείο εκ μέρους του κράτους ή άλλου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, δωρεά ή παροχή,

2) Κράτησις 5% επί των πάσης φύσεως τακτικών απολαβών των μετόχων του Ταμείου,

3) Κράτησις 5% επί των πάσης φύσεως τακτικών απολαβών παντός υπαλλήλου της Βουλής,

4) Κράτησις 4% εφ’ όλων των προμηθειών και εργασιών της Βουλής,

5) Επιχορήγησις εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής κατ’ έτος, τουλάχιστον ίση με το διπλάσιον με τας εις βάρος των μετόχων διενεργουμένας κρατήσεις επί των τακτικών αποδοχών αυτών,

6) Κράτησις των αποδοχών ενός μηνός παντός διοριζομένου μονίμου υπαλλήλου της Βουλής,

7) Κράτησις πάσης αυξήσεως μισθοδοσίας κατά τον πρώτον της απονομής αυτής μήνα,

8) Τα ποσά τα προερχόμενα εκ κρατήσεων μισθού και άλλων αποδοχών λόγω εκπτώσεως ένεκα αδικαιολογήτου απουσίας, αδειών άνευ αποδοχών, προσωρινής παύσεως, πειθαρχικών προστίμων,

9)Το εκ της εκποιήσεως παντός αχρήστου υλικού, χάρτου κ.ά. της Βουλής προερχόμενον τίμημα,

10) Αι πρόσοδοι εκ της εκμεταλλεύσεως των καφενείων ή άλλων χώρων του Μεγάρου της Βουλής, του γηπέδου αυτού και των επ’ αυτού ή κάτωθι ή εις τας παρυφάς αυτού περιπτέρων (ανθοπωλείων κλπ.) διενεργουμένης είτε διά δημοπρασίας, είτε δι’ ιδιαιτέρων συμφωνιών της διοικήσεως του Ταμείου, εγκρίσει του Προέδρου της Βουλής,

11) Οι τόκοι και αι προμήθειαι εκ παντός περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου,

12) Τα εκ της πωλήσεως των εκδιδομένων πάσης φύσεως εντύπων της Βουλής πραγματοποιούμενα έσοδα,

13) Τα εκ της χρήσεως υπό τρίτων των πάσης φύσεως μηχανημάτων αναπαραγωγής πραγματοποιούμενα έσοδα, και

14) Οι οφειλόμενοι υπό της Τραπέζης τόκοι».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου