Σάββατο 21 Μαΐου 2011

Κλείνουν 213 εφορίες ~ Ποιές καταργούνται - συγχωνεύονται ~ Ο νέος ρόλος για 2000 εφοριακούς


Ανατροπές στις φορολογικές συναλλαγές των πολιτών φέρνει το νέο μοντέλο φορολογικών υπηρεσιών που θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Με την πλήρη αναδιοργάνωση και τη λειτουργία του νέου ΤAXIS στόχος είναι οι ΔΟΥ να μην έχουν καθόλου συναλλαγές με πολίτες. Ολοι οι εφοριακοί θα ασχολούνται με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την επεξεργασία των δηλώσεων και τις διασταυρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και με την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η επιτροπή που ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το πόρισμά 24 σελίδων με τις προτάσεις της. Στο πόρισμά της, που παρουσιάζει σήμερα η «ΗτΣ», η επιτροπή προτείνει:


1. Σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα θα λειτουργεί μία ΔΟΥ Από τις 288 ΔΟΥ που λειτουργούν σήμερα θα μείνουν 75 εφορίες. Από τις 75 εφορίες, οι 20 θα βρίσκονται στο νομό Αττικής, οι 6 στο νομό Θεσσαλονίκης και οι 49 ΔΟΥ στην υπόλοιπη χώρα. Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η κατανομή των ΔΟΥ έγινε κυρίως με γεωγραφικά κριτήρια (γειτνίαση δήμων και περιοχών), χωρίς να ληφθεί υπόψη η πραγματική δυνατότητα της νέας ΔΟΥ όσον αφορά την υπάρχουσα κτιριακή υποδομή, με εξαίρεση τις ΔΟΥ όπου το κτίριο ανήκει στο Δημόσιο.

2. Για το νομό Αττικής προτείνεται:

Η δημιουργία μιας ΔΟΥ που θα περιλαμβάνει τους 1.000 μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Η κατάργηση των τριών ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΒΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιώς) και η διάσπαση των φορολογουμένων στις ΔΟΥ στις οποίες εδρεύουν οι εταιρείες τους.

Η διατήρηση της ΔΟΥ Πλοίων, στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα πλοία της Αττικής που σήμερα παρακολουθούνται από άλλες ΔΟΥ, όπως Λαυρίου και Ελευσίνας.

Η διατήρηση της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, η οποία θα έχει στην αρμοδιότητά της την φορολογία των εισοδημάτων που αποκτώνται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή. Στη ΔΟΥ προτείνεται να μεταφερθούν όλες ή κάποιες από τις off shore εταιρείες που σήμερα παρακολουθούνται από τις ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιά, αν τελικά επιλεγεί η κατάργηση των ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών.

3. Για το νομό Θεσσαλονίκης, προτείνεται η κατάργηση της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και η διασπορά των εταιρειών στις ΔΟΥ που θα δημιουργηθούν.

4. Οι ΔΟΥ στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προτείνεται να φέρουν τις ονομασίες «1η ΔΟΥ Αττικής», «2η ΔΟΥ Αττικής» κ.ο.κ. και αντιστοίχως «1η ΔΟΥ Θεσσαλονίκης» κ.λπ.

5. Η συνένωση θα αφορά και στις νησιωτικές περιοχές, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες που θα παραμείνουν κατά το μεταβατικό στάδιο θα μεταφερθούν στα αντίστοιχα ΚΕΠ των δήμων που λειτουργούν ήδη.

6. Διαδικασίες φορολογικού περιεχομένου που διεκπεραιώνονται σήμερα και από τα ΚΕΠ θα πάψουν να διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ για:

Εκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας.

Εκδοση αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.

Εκδοση αντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3 και αντιγράφου δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.

Επανεκτύπωση βεβαιώσεων απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου, έναρξης ή διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου και αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία.

Αίτηση πιστοποίησης στο ΤΑΧΙSNET για χορήγηση κωδικών.

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3), δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), οριστικών δηλώσεων φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων.

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

7. Θα απομακρυνθούν εντελώς από τις εφορίες:

Εργασίες του Μητρώου, λόγω ανάληψης των διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων από την υπηρεσία μίας στάσης του ΓΕΜΗ.

Πληρωμές λόγω της λειτουργίας και ανάπτυξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Ολες οι διαδικασίες που εκτελούνται σήμερα από τις ΔΟΥ και αφορούν υποβολή δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα απομακρυνθούν σύντομα από αυτές, αφού θα παρέχονται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Ακόμη και τα παράβολα θα διατίθενται ηλεκτρονικά, ενώ η πληρωμή όλων των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται μέσω τραπεζών.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από τις ΔΟΥ, όπου προβλέπεται και μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά από αυτές.

Η «βιομηχανία» έκδοσης πιστοποιητικών, μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης των φορέων που ζητούν τα δικαιολογητικά (συμβολαιογράφων, τραπεζών, ταμείων κ.λπ.) σε βάσεις δεδομένων, στις οποίες υπάρχουν τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα.


Στο κυνήγι οφειλετών και είσπραξης φόρων

Ολοι οι υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ που συγχωνεύονται ή απορροφώνται θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ των πρωτευουσών των νομών. Ειδικά στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ που θα παραμείνουν ή θα δημιουργηθούν, καθώς και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σε νέες οργανικές θέσεις.

Σύμφωνα με το πόρισμα, περισσότεροι από 2.000 υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ θα ενισχύσουν τα Τμήματα Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων. Ολοι οι εφοριακοί θα θεωρούνται εν δυνάμει ελεγκτές και θα επικεντρωθούν στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την επεξεργασία των δηλώσεων και τις διασταυρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και στην εφαρμογή των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, στις περιπτώσεις των οφειλετών που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τους φόρους.


3 επίπεδα για το φορολογικό έλεγχο

1. Ελεγχος σε επίπεδο ΔΟΥ.

2. Ελεγχος σε επίπεδο Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ) προς το παρόν και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της αναβαθμισμένης ΔΟΥ.

3. Ελεγχος στις χίλιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας από το Τμήμα Ελέγχου της ΔΟΥ των 1.000 μεγαλυτέρων φορολογουμένων της χώρας.


Η λίστα με τις πρώτες 19 ΔΟΥ που κλείνουν

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου