Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους δεν παίρνουν απόδειξη
Πρόστιμο 100 ευρώ να επιβάλλει το ΣΔΟΕ στους καταναλωτές που «συλλαμβάνονται» να μην ζητούν αποδείξεις.

Το νέο ποινολόγιο για τις φορολογικές παραβάσεις που θα περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι:


1. Επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ σε βάρος των φυσικών προσώπων, ιδιωτών - καταναλωτών, για τα οποία διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια προληπτικού φορολογικού ελέγχου είτε σε επαγγελµατική εγκατάσταση επιτηδευµατία είτε εκτός αυτής ότι δεν απαίτησαν ή δεν αποδέχθηκαν ή αποδέχθηκαν ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τη µη έκδοση, τη µη εµπρόθεσµη ή την ανακριβή έκδοση στοιχείου από τον επιτηδευµατία.


2. Για την επιβολή του προστίµου αυτού συντάσσεται άµεσα ∆ιαπιστωτική Πράξη - Απόφαση Επιβολής Προστίµου (∆Π-ΑΕΠ), που υπογράφεται από τα µέλη του συνεργείου ελέγχου και αντίτυπο αυτής παραδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος υπογράφει σχετικά για την παραλαβή και την αποδοχή της παράβασης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η άρνηση αυτή σηµειώνεται σχετικά επί του σώµατος της ∆Π-ΑΕΠ. Αντίτυπο της ∆Π-ΑΕΠ παραδίδεται εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση.


3. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του φυσικού προσώπου που συναλλάχθηκε και επί συνόλου φυσικών προσώπων που συναλλάχθηκαν από κοινού (παρέα) το πρόστιµο επιβάλλεται σε τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο.

4. Το πρόστιµο καταβάλλεται εντός 10 ηµερών σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ, µε έκπτωση 50%. Στις περιπτώσεις µη καταβολής του προστίµου, αυτό βεβαιώνεται στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση στο σύνολό της.


∆εν επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος φυσικού προσώπου ιδιώτη, εφόσον οι παραβάσεις µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων σε βάρος επιτηδευµατία προέκυψαν από καταγγελία του ίδιου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου