Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Η Εφορία θέλει να ξέρει για...-Το νερό που κατανάλωσες.
-Τον λογαριασμό της ΔΕΗ που πλήρωσες.
-Την ασφάλειά σου.
-Τις εγχειρήσεις σου.
-Τις πιστωτικές σου.
-Τα κινητά & σταθερά τηλέφωνα που έκανες.
-Τα δάνεια, τις καταθέσεις & τις μετοχές σου.

-Ζητάει πολλά;

Ένα άνευ προηγουμένου ηλεκτρονικό «δίχτυ» απλώνει πάνω από τους Έλληνες φορολογούμενους το υπουργείο Οικονομικών. Σε μια προσπάθεια να πιάσει όλους αυτούς οι οποίοι ενώ δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα στην Εφορία διάγουν πολυτελή βίο ζητά την βοήθεια των Τραπεζών, του Χρηματιστηρίου, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιρικών κινητής τηλεφωνίας και των ασφαλιστικών ταμείων για να μπορέσει να τους εντοπίσει.


Το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους προηγούμενους φορείς να τροφοδοτήσουν την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ( Γ.Γ.Π.Σ) με διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία για τους πελάτες τους. Και αυτό για να μπορέσει η Γ.Γ.Π.Σ. να κάνει διασταυρώσεις με τις δαπάνες και τα εισοδήματα που δηλώνουν οι υπόχρεοι με τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις. Όπου υπάρχουν διαφορές να επιβάλλονται φόροι και αυστηρά πρόστιμα.

Στοιχεία όπως είναι τα κυβικά του νερού που καταναλώνει ένα νοικοκυριό ή της κιλοβατώρες ρεύματος για κάθε σπίτι ή πληροφορίες που έχουν να κάνουν με δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καταθέσεις , μετοχές, ή με αγορά ράβδων χρυσού και χρυσών λιρών. Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να περάσουν στον σκληρό δίσκο του συστήματος TAXIS στον οποίο θα διατηρούνται για έξι χρόνια.

Είναι αυτά που θα αποτελέσουν το νέο «Μεγάλο Αδελφό» για διεξοδικές διασταυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για το ηλεκτρονικό « Πόθεν Έσχες» που θα κληθούν να υποβάλλουν όλοι οι Έλληνες.


Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που θα πρέπει να μεταβιβάζουν κάθε χρόνο οι φορείς είναι:

1. Τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων), Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης: Πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για:

α) Δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος, ΑΦΜ του δανειολήπτη, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ, είδος του δανείου, ημερομηνία χορήγησής του, νόμισμα τήρησης του δανείου σε ISO code 4217, υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς, υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς, σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς συμπεριλαμβανομένων των τόκων, σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, ένδειξη επιδότησης δανείων, ένδειξη δανείου Α΄ κατοικίας).

β) Υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν (τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών, ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, ημερομηνία αναφοράς και επιπλέον για τις κινήσεις: ημερομηνία συναλλαγής, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ τρίτου –σε σχέση με τον δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού– πληρωτή ή δικαιούχου, ποσό συναλλαγής).

γ) Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Συγκεκριμένα, διαβιβάζονται: ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.), κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λπ.), ύπαρξη θυρίδων, αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.


2. Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές των ταμείων ασφάλισης: Πρέπει να διαβιβάζουν τα ΑΦΜ των ιατρών που εκτέλεσαν ιατρικές πράξεις (π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις), τις σχετικές ημερομηνίες και τον κωδικό κάθε ιατρικής πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων. Επιπλέον, να υπάρχει ένδειξη έμμισθου ή συνεργαζόμενου ιατρού.


3. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης: Οι πρώτες υποχρεούνται να παρέχουν σε ηλεκτρονική κατάσταση το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που εκδίδουν και αποστέλλουν στους πελάτες τους για φορολογική χρήση (για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου). Αντιστοίχως, τα δεύτερα πρέπει να διαβιβάζουν το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές εισφορές τους σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές εισφορές τους.


4. Εταιρείες τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης: Από αυτές το υπουργείο Οικονομικών ζητεί όλα τα στοιχεία που αφορούν αριθμούς παροχής, ετήσιο ύψος λογαριασμών, ποσά που καταβλήθηκαν από τους πελάτες τους, τον ΑΦΜ των πελατών κτλ. Πιο αναλυτικά:

α) Από τις εταιρίες τηλεφωνίας ζητούνται ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού), ημερολογιακό έτος αναφοράς. Ορίζεται ότι δεν υπολογίζονται στο τηλεπικοινωνιακό κόστος οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, ενώ περιλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε μάλιστα αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου είτε μέσω κάρτας.

β) Από τις εταιρίες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ζητούνται αριθμός παροχής, ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh), κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού), περίοδος αναφοράς.

γ) Από τις εταιρίες ύδρευσης ζητούνται αριθμός παροχής, ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m3), κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού), περίοδος αναφοράς.

Σε όλες τις περιπτώσεις το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί «να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης».


5. Εταιρείες πιστωτικών καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών πιστωτικών καρτών: Οφείλουν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές καρτών που έχουν εκδοθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδος, τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: αριθμός κάρτας, ημερομηνία συναλλαγής, αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής, ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα), τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ιδρύματος πληρωμών. Στην αξία των συναλλαγών αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών/ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance), ενώ καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).


Μ. Χριστοδούλου / bankingnews.gr

2 σχόλια:

Summertime Blues είπε...

η μητέρα ενός φίλου μου του έκανε την εξής παρατήρηση.
"βρε παιδί μου" του είπε "πολύ χαρτί υγείας χρησιμοποιείς!"
ωχ.

Ανώνυμος είπε...

Οι Γαμησιανοί που στήνουν το ηλεκτρονικό δίχτυ είναι βέβαια έξω απ' αυτό!

Δημοσίευση σχολίου